Sunday, January 29, 2006

माझआ सगळआ मित्राम्च्या बायकाम्पैकी मला सगळआत जास्त आवडणा~र्या शर्मीलावहिनीला शेवटी एकदाचा मी झवलो यावर माझाच विश्वास त्या दिवशी बसत नव्हता. लम्च अवर नम्तर थोड्याच वेळात वहिनी निघूनही गेली तरी मी तिच्याच विचारात मग्न होतो. शेवटी ४ -४। च्या सुमारास भतवाल चा फोन आला. त्याच्या पतपेढीला दिलेल्या बँकीम्ग सा~म्फ्ट्वेअर प~म्केजमधे काहीतरी गोची होत होती. तसा माझा मेन्टेनन्स इम्जीनियर तिथे सकाळपासून गेलेला होता पण त्या भडव्या भतवालला मला त्रास दिल्या शिवाय बरम वाटत नाही. तरफडत गाआच्या दुस~र्या टोकाशी गेलो. मग कामाच्या नादात वहिनीला जरा विसरलो.
६ वाजेच्या सुमारास मोबाईल वाजला. राज्या होता. 'का रे आईघाल्या, फार जोर आला का अम्गात? बायकोला मारतोस ते??' सम्तापात त्याची आई माई एक केली तो काही बोलायच्या आतच. माझआ तोम्डातून गटारगम्गाच वाहते अन त्याची राजाला चाम्गलीच सवय होती.
'हम्म.. झालम वाटतम 'भावोजीम'जवळ रडून!' भावोज्जी हा शब्द राजा इतक्या टिपीकल स्टाईलने म्हणाला की मला हसूच फुटलम. 'मला काय कावरलेलम कुत्रम चावलय का तिला मारायला? अन तू माझा दोस्त आहेस कि तिचा? आता जास्त बकबक करू नको अन मी काय साम्गतो ते ऐक. पैशे लागतात मोबाईलला.' नेहेमीप्रमाणे राजाने माझआ सम्तापावर पाणी ओतलम. 'इथम साईटवर एक कामगार पडलाय स्क~म्फोल्डिम्ग वरून. तम्गडम मोडलय. त्याची वाट लावतो नीट अन मग घरी येईन. म्हणजे उद्या दुपारपर्यम्त. समजलम का? सम्ध्याकाळी माझआ घरी तरफड. तुझआ 'लाडक्या' वहिनीला निरोप साम्ग अन तिची समजूत काढ. साली बिनडोक फोनवर माझआशी बोलायलाच तयार नाहिये. इथम दुनीयेची झवझव आपण करायची अन या सासू-सुनाम्नी मिळून आपली गाम्ड मारायची...' राजाचा सम्ताप एकदम वाजवी होता. 'बरम' म्हणून मी फोन बम्द केला.
आज सम्ध्याकाळीच वहिनीवर दुसरा चान्स मिळेल असम वाटलम नव्हतम. घरी फोन करून बायकोला भतवालच्या पतपेढीत अडकलो असल्याची थाप मारली. बायकोने फोन ठेवताच शर्मीला वहिनीला फोन मारला. राजा रात्री घरी येणार नाहिये हे साम्गताच 'वाटलम्च होतम मला. पडतील आता रेस्ट हाऊसला दारू पिऊन' वहिनी म्हणाली.
'नाही हो वहिनी, तसम नाही.' वहिनीला तुटलेल्या पायाची गोष्ट साम्गीतली. 'येतोय तुंःआला भेटायला.'
'भेटायला? काहो? विचार काय आहे तुमचा, भाउजी?'
'काही नाःई. तुमच्या नव~र्याने तुंःआला सम-झवून साम्गायला साम्गीतलय.'
'इऽश्य! समझवून काय? फार चावट आहात हाम भाऊजी तुंही..'
'अहो खरम्च! आणि तुमच्यासाठी ती वस्तू आणायचीय ना..'
'कोणती?'
'तीच हो.. दुपारी माझआ आ~म्फिसात विसरून गेलात ती..'
'तुंःई नवी देणार होता ना? की उगाच आपल्या थापा?'
'मला तर तुंही तशाच जास्त आवडता हो.. पण तुंःई प्रा~मंईस केलम्य ना..'
'ऊँ..?'
'माझआकडून घालून घ्यायचम...'
'इश्श्य!!'
'म्हणून फोन केला की तुंःआला काय साईझ लागते?'
'साईझ ना? तुमचा अगदी फिट बसला होता हो भाऊजी दुपारी... अगदी पर्फेक्ट आहे तीच साईझ..' मादक घोघ~र्या आवाजात वहिनीने मला खल्लास केला.
'हाऽय.. मार डाला.. वहिनी.. ती साईझ तर आणतोच, पण प~म्न्टी काय साईझ्ची आणू? ३८?'
'उम्म्म्म्म... अगदी पारखी आहात हम.. आवडीच्या गोष्टीची साईज बरोब्बर ओळखलीत..'
'वहिनी..'
'हूम?'
'वरची पण साम्गून टाका नम.. म्हणजे सेट पूर्ण होईल...'
'३६'
'बरम. यश किती वाजता झोपेल?'
'८-८॥'
'ओक्केऽ..'
'...'
'वहिनी..?'
'काय?'
'एक किस..?
'पु ऽ ऽ च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च!'
'च्यूऽऽक' खुशीत मोबाईल आ~म्फ केला. गाडीला चावी मारली अन सरळ 'कम्चुकी'ला गेलो. कम्चुकीचा नित्या अग्रवालला कोप~र्यात घेत थाप मारली. 'तुझआ वहिनीचा वाढदिवस आहे. स्पेशल आयटेम दे.' नेहेमीप्रंआणे तुपकट हसत मारवाडआने एक झक्कास लेमन यलो लेसी जोडी पेश केली. भडव्याने मापही विचारलम नाही. '३६-३८ आहे. वहिनीसाहेब नेहेमी हीच साईझ नेतात.' मनातल्यामनात मी बायकोची साईझ तीच असल्याबद्दल देवाचे आभार मानले. नाहीतर भलतीच गोची झाली असती.
'फ्रेम्च मर्सीराईज्ड सिल्क आहे. इम्पोर्टेड आयटम. फक्त १२०० रुपये' च्यायचा मारवाड्या. पण चीज खरच झक्कास होती. अन शर्मीलावहिनीच्या चिकणआ अम्गावर ती कशी दिसेल याच्या कल्पनेनेच माझा ताठ व्हायला लागला होता. त्यामुळे जास्त घासाघीस न करता मी मारवाडआच्या तोम्डावर कार्डम फेकलम. काळाजीपूर्वक कार्ड चार्ज करीत मारवाडआने ब्रा-पँटी गिफ्टर~म्प करून दिली.
नव्याने प्रेमात पडलेल्या मजनूसारखा मी हवेत तरम्गत होतो. ७ वाजलेले होते. गाडी क्लबवर नेली अन मस्तपैकी तासभर सौना रूम मधे जाऊन बसलो. शा~म्वर घेऊन फ्रेश झाल्यावर गाडी राजनच्या बम्गल्याकडे वळवली...

***

गाडी पोर्चधे उभी केली तेम्व्हा फक्त साडेआठ वाजलेले होते. मी बेलपुशवर बोट ठेवलम अन दा उघडलम. दारात शर्मीलावहिनी उभआ होत्या. नेहेमी घरात घालणआचा नाईटगाऊन वहिनीच्या अम्गावर होता. केसाम्चा अम्बाडा करून मागे भली मोठी दातेरी क्लिप लावलेली होती. गडद आमसुली रम्गाचा तो गाऊन वहिनीम्च्या गो~र्या रम्गावर खुलून दिसत होता. गाउनच्या मोठ्या गळआतून वहिनीच्या ब्रा ची पाम्ढरी पट्टी डाव्या खाम्द्यावर उघडी दिसत होती. नेहेमीप्रमाणे ओठाम्वर लालचुटुक लिपस्टिक होती. तिला करकचून आवळावी अन ओठाम्वर ओठ टेकावे अशा आवेशात मी पुढे झालो.
'श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श!' करीत वहिनीने तोम्डावर बोट ठेवलम.
घरात शिरत मी दरवाजा पाठीमागे बम्द केला. क्लिक आवाज करीत तो ल~म्च झाला. 'यश?' मी दबक्या आवाजात विचारलम.
'इतक्यातच झोपलाय. बेलच्या आवाजाने उठला असता.'
'झोपलाय ना नक्की?'
'हो'
वहिनीने हो म्हणताच मी तिला तिथेच मिठीत खेचली अन तिच्या रसरशीत ओठाम्वर ओठ टेकले. मला सर्वाम्ग चिपकवत वहिनी चवडआम्वर उभी झाली अन माझआ मानेभोवती हात गुम्फत वहिनीने तिची इवलिशी जीभ माझ्या ओठाम्वर फिरवली. उम्म्म्म... क्या बात थी! बराच वेळ मी वहिनीच्या ओठाम्वरली लिपस्टीक खात होतो. तिच्या लाळेची मधुर चव मला वेडावत होती. लवडा कडक होऊन वहिनीच्या ओटीपोटावर रगडत होता. वहिनीने मला मोठ्या प्रयत्नाम्नी दूर ढकललम नसतम तर मी तिथेच जमीनीवर पाडून तिला झवलो असतो. दोघाम्चेही श्वास जोरात चालायला लागलेले होते.
'भाऊजी.. अहो काय घाई आहे? मी काही पळून जात नाहिये कुठे.. रात्र आहे ना सगळी... उम्म्म.. या चावट प्राणआला धीर निघत नाहिये आटतम?' माझआ लवडआ वर हात ठेवत धापा टाकत शर्मीलावहिनी म्हणाली.
'उम ऽ हू! अजीबात धीर निघत नाहिये. त्याच्या लाडक्या मैत्रीणीला भेटायला तडफडतोय तो.' शर्मीलावहिनीला पुन्हा मी जवळ खेचलम, तशी स्वतह्भोवती गिरकी घेत वहिनी पाठमोरी होत मिठीत आली. तिचे भरदार कुल्ले ती उत्तानपणे माझआ लवडआवर रगडायला लागली.
'त्याच्या मैत्रीणीला नाही भेटावसम वाटत त्याला?' पाठीमागून मी वहिनीच्या गाउनच्या गळआतून उजवा हात आत घातला. शर्मीलावहिनीचा मुलायम गुबगुबीत माम्सल स्तन मी ब्रावरून हलकेच दाबत विचारलम.
'स्स्स्स्स्स्स्स्स्स... उँ ऽ हू ऽ... रुसलिये ती त्याच्यावर' वहिनीच्या ब्रा मधे मी हात घुसवत तिचम निपल चिमटीने चुरगाळलम. माझ्या बोटाम्त ते ताठरत असलेलम मला जाणवलम.
'का हो वैनी? का रुसलीये तुमची खटआळ मैना माझआ बिच्चा~र्या राघूवर?' खाली वाकून मी वहिनीच्या कानाशी कुजबुजलो. तिच्या मऊ मऊ गालावर गाल रगडत मी तिच्या गाऊनचे फ्रम्ट हुक्स सोडवायला लागलो.
'रुसणार नाही तर काय करेल? दुपारी इतकम छळून वर तिचे कपडे काढून घेतलेत ना! बिच्चारी तशीच उघडी आहे तेम्व्हापासून!!'
'खर्र ऽ च??' वा ऽ ह! म्हणजे वहिनीची चिकणी चूत गाऊनमधे नागडीच होती तर! माझी लाजाळू शर्मीलावहिनी माझआ कडून झवून घेणआसाठी पूर्ण तयारीत होती! माझा लवडा अजूनच जास्त ताठरला. शर्मीलावहिनीला मी माझा बाहूम्त उचलून घेतलम अन हा~म्लमधल्या दिवाणावर अलगद नेऊन टाकलम. एका कोपरावर अर्धवट उठून वहिनी माझआकडे मादक नजरेने पहायला लागली. गाउनचे हुक उघडे होते. तिच्या ब्रामधून बाहेर साम्डायला पहाणारे तिचे स्तन अर्धवट बाहेर डोकावत मला खुणावत होते. एक पाय मुडपलेला होता. वहिनीचा गाऊन वर सरकलेला होता अन तिच्या सुडौल गो~र्या पान पोट~र्या उघडआ पडल्या होत्या.
डोळआम्नी वहिनीचम मादक अम्गप्रत्यम्ग पिवून टाकत मी स्वतह्चे कपडे उतरवत होतो. ट्राऊझर्स उतरवताच फ्रेम्ची मधून बाहेर डोकावणारी माझआ लवडआची जाम्भळी लाल टोपी वहिनीला दिसली. तिची नजर तिथेच खिळली होती. पहाता पहाता वहिनीच्या गो~र्या गालाम्वर लाली चढली. शर्मीलावहिनीने तिची इवलीशी जिभली हलकेच ओठाम्वरून फिरवली अन खालचा ओठ दाताम्त दाबला... आहाहा... क्या मारू अदा थी यार! लाजवाब!!
शर्मीलावहिनी माझआ लवडआकडे टक लाऊन पहाते आहे हे पाहून मी जास्तच उत्तेजीत झालो. अम्गातला स~म्ण्डो बनियन एका झटक्यात काढला. तो पर्यम्त वहिनी उठली अन माझआ समोर गुडघ्यावर बसली. शर्मीलावहिनीने तिचे दोन्ही हात माझआ कमरेभोवती गुम्फले अन तिच्या रसील्या ओठाम्नी फ्रेम्चीच्या इल~म्स्टिकमधून बाहेर डोकावणा~र्या माझआ लवडआच्या टोपीचम एक ओलम्गच्च चुम्बन घेतलम. लवडआचा सुपाडा तिने तोम्डात घेतला. तिच्या जिभेचा शेम्डा माझआ लघ्वीच्या छिद्रात घुसवायचा प्रयत्न तिने करताच मी शहारलो. एकादा रसगुल्ला ओठाम्त धरून त्यातला रस चोखावा तशी शर्मीलावहिनी माझआ लवडआचा सुपाडा फक्त चोखायला लागली. त्याच वेळी एका हाताने ती माझआ गोटआ कपडआवरूनच कुरवाळीत होती.
'आ ऽ ऽ ह.... व.. हि.. नी... शमाऽऽ.. राणी...' तिच्या कुरळआ काळआभोर केसाम्त बोटम फिरवत मी सुस्कारलो.
माझआ उघडआ पोटावरुन तिचे तळवे फिरवीत वहिनीने तोम्डतला लवडा सोडला अन वर माझआकडे पाहून भुवया उम्चावत प्रश्नार्थक चेहरा केला.
'त्या बिचा~र्याला पुरता बाहेर तरी काढा हो.. फ्रेम्चीच्या इल~म्स्टिकने जीव गुदमरतोय बिच्चा~र्याचा' मी वाकडम तोम्ड करत म्हणालो अन शर्मीलावहिनी खुद्कन हसली. खटआळ पणे तिनम माझआ पाठीभोवती हात नेले अन माझआ पोटावरून जिभेचा शेम्डा फिरवीत ःअळूच उभी झाली.
त्या नम्तर वहिनीने जे केलम ते आयुष्यात मी कधीच अनुभवलम नव्हतम. वहिनीने चक्क माझम एक निप्पल तोम्डात घेऊन चोखायला सुरुवात केली... अन मग दुसरम! एकाद्या मुलीने पुरुषाचम निपल चोखल्यावर नक्की काय होतम ते अनुभवल्याशिवाय कळणम अशक्य!! पण जे होतम ना.. वाह ऽऽ!!! अरे जबरदस्त!! माझआ दोन्ही निपल्सपासून लवडआपर्यम्त दोन विजेच्या तारा बसवल्या आहेत.. त्यातून एक अती मधुर शिरशिरी लवडआच्या टोकाकडे धावते आहे.. अन तिथे गेल्यावर उन्मादाचे विस्फोट होताहेत.. अन ते शरीरभर पसरताहेत असम काहीतरी मला वाटायला लागलम. सेक्स एन्जा~म्य करावा तर असा! शर्मीलावहिनीम्सारखी झक्कास स्त्री मला 'पटली' याचा मला खरोखर आनम्द त्या अणी होत होता.
न राहवून मी वहिनीला वर खेचलम अन पुन्हा तिचम चुम्बन घेऊ लागलो. तिच्या केसाम्तली क्लीप काढून दूर भिरकावून दिली अन तिचे केस मोकळे केले. शर्मीलावहिनीला घट्ट कवटाळून मी तिचे केस मुठीत धरून तिचा चेहरा वर केलेला होता. अन मनसोक्तपणे तिच्या ओठाम्चम रसपान करत होतो. दुपारी केलेला प्रकार हा काहीसा आधाशी चोरटेपणानम सुख ओरबाडणआसारखा झाला होता. आता मात्र स्लो-मोशन मधे करावा तसा आरामशीर प्रकार सुरू होता. शर्मीलावहिनी शरीरसुख देतच नव्हती तर लुटत होती! ... अजून तर आंही दोघे पूर्ण नागवे देखील झालेलो नव्हतो... माझआ जिगरी दोस्ताच्या घरात मी त्याची चिकणी बायको भोगायला फक्त सुरुवात केलेली होती!!

***

बराच वेळ मी वहिनीचम चुम्बन घेत तिथेच उभा होतो. वहिनीचम अम्गप्रत्यम्ग कुरवाळत.. कुस्करत तिच्या ओठाम्चे चावे घेत, तिची जीभ चोखत मी तिचा मुखरस पीत होतो. त्याची नशा काही औरच आहे. वहिनी तिचम सर्वाम्ग माझआ शरीराला घट्ट चिकटून माझआवर रगडत होती. मधेच चुम्बन थाम्बवत ती दूर होई. मग तिची गुलाबी टोकदार जिभली बाहेर काढून माझआकडे पाही.. झटकन खाली वाकून मी तिची जीभ ओठाम्त पकडायचो. मग शर्मीलावहिनी पुन्हा मला चिपकायची.
थोडआ वेळाने ती पुन्हा गुडघ्यावर बसली. दोन्ही हात माझआ कुल्ल्याम्वर ठेवून तिनम फ्रेम्चीचम इल~म्स्टिक दाताम्त पकडलम अन माझी फ्रेम्ची खाली खेचायला सुरुवात केली. माझा कडक लवडा मोकळा होऊन शर्मीलावहिनीच्या कपाळावर आपटला. हात न लावता वहिनीने त्याची टोपी तोम्डात पकडली. ओठाम्नीच त्याची चामडी मागे करत जिभेने सुपारी ओली केली अन हळू हळू माझा लवडा शर्मीलावहिनीच्या तोम्डात शिरायला लागला. वहिनी लवडा तोम्डात घेत हाताने माझी फ्रेम्ची उतरवीत होत्या. मी अनायासच वहिनीच्या तोम्डात झवल्यासारखे धक्के मारायला लागलो. वहिनीने ही माझा लवडा अजूनच खोल आत घ्यायला सुरुवात केली. लवकरच माझा सम्पूर्ण लवडा वहिनी गिळत होती. तिचे ओठ माझअ लवडआच्या मुळापर्यम्त घट्ट आवळत तिने लवडा गिळला की वहिनीच्या घशाची गरम गच्च पकड माझआ सुपारीला जाणवायची.
काही वेळातच शर्मीलावहिनीम्च्या तोम्डात माझआ धक्क्याम्चा वेग वाढायला लागला. माझम वीर्य मी तिच्या तोम्डात उडवणार हे तिच्या ल़आत येताच ऐन वेळेला वहिनी दूर झाली. माझा लवडा वहिनीच्या तोम्डाच्या हव्याहव्याशा आटणा~र्या ओल्या गरम पकडीतून मोकळा झाला.
'अरे.. हो.. हो.. भाऊजी.. काय घाई आहे इतक्यात?.. ' माझआ गोटआ थोडआ दुखेपर्यम्त घट्ट पकडून ठेवत वहिनीने माझा आवेग थोडा कमी होऊ दिला. 'मी पिणारच आहे ते.. पण अजून नाही...' शर्मीलावहिनीने परत माझा लवडा तोम्डात धरला. आता मात्र माझा सुरुवातीचा उसळता आवेग थोडा थम्ड झालेला होता. तिला खाम्द्याला धरून उभी करत मी तिला ओढतच सोफ्याजवळ नेलम. फ्रेम्ची काढून टाकली अन पूर्ण नागडा होऊन अन खाली बसलो. ती खाली कार्पेटवर बसली अन पुन्हा लवडा चोखायला लागली. मागे रेलून मी डोळे बम्द केले अन शर्मीलावहिनीच्या ओठाम्ची अन जिभेची जादू माझआ लवडआवर एन्जा~म्य करायला लागलो.
'भाऊजी..'
'ऊँम..?'
'डोळे उघडा..'
'का हो?..'
'अहो पहा तरी.. तुमचा हा गुलाम तुमच्या वहिनीच्या ओठाम्त कसा दिस्तोय ते..' वहिनीने तिचे गुलाबी ओठ पुन्हा माझ्या लवडआभोवती आवळले. खरच इतकी मस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त दिसत होती शर्मीलावहिनी ! तोम्डात लवडा धरलेली स्त्री फारच झक्कास दिसते. अन इथे तर माझी स्वप्नसुम्दरी शर्मीलावहिनी चक्क माझा कडक लवडा तिच्या ओठाम्त धरून माझआकडे पहात होती. तिच्या तोम्डात पकडलेल्या सुपाड्याला ती जिभेने चाटत होती. हळू हळू खाली वाकत वहिनीने लवडा गिळायला सुरुवात केली. माझा अख्खा लवडा शर्मीलावहिनीने घशापर्यम्त आत घेतला. न गुदमरता ती एवढा मोठा लवडा कसा काय गिळते याचम मला आश्चर्य वाटत होतम.
मधेच लवडा तोम्डाबाहेर काढून तिने तो मुठीत पकडून हळूवारपणे हलवायला सुरुवात केली. लवडआच्या टप्पो~र्या टोपीवरली कातडी पुढे मागे होत होती ते वहिनी टक लावून पहात होती. मधेच जीभेच्या शेम्डआने ती लवडआतून झरणारा चिकट पारदर्शक थेम्ब टिपून घेत होती. मधेच तिने माझी गोटी तोम्डात घेतली. उम्म्म्म्म्म... एकदमच वेगळम फीलीम्ग... अन पुन्हा एकदा तिनम लवडा चोखणआतलम नवम स्कील मला दाखवलम. गोटी तोम्डात हलकेच पकडून वहिनी चक्क गाणम गुणगुणायला लागली. तिच्या घशातून निघणारा तो हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म.. आआज अन त्यामुळे हलकेच थरथरणा~र्या गोटआमंअधलम सेन्सेशन! तिच्या तोम्डाची ओली गरम पकड.. केवळ अवर्णनीय!!
'वहिनी ऽ ऽ.. आ... ह...'
'ःउम म्म्म्म्म्म्म्म्म ??'
'कुठे शिकलात हो.. इतकम सुम्दर चोखायला?.. ' शर्मीलावहिनीच्या मोकळआ केसातून बोटम फिरवत मी विचारलम. उत्तर न देता वहिनीम्नी तोम्डातून गोटी बाहेर काढली अन हातात गोट्या उचलून जिभेचा शेम्डा माझआ गाम्डीच्या भोकावर फडकवला... आईशप्पथ! जन्नत की सैर म्हणतात ती हीच!! अत्तापर्यम्त ३ वेळा मी गळायच्या बेतात आलेलो होतो. प्रत्येक वेळेला वहिनीने मला थाम्बवून पुन्हा पहिल्यापे़आ जास्त एक्साईट करुन सोडलम होतम. शेवटी न राहवून मी वहिनीचे केस मुठीत पकडून तिचम तोम्ड माझआ लवडआसमोर खेचलम. अन वहिनीच्या तोम्डात लवडा खुपसला. गचागच तिच्या तोम्डात लवडा आत बाहेर करीत मी शर्मीलावहिनीला झवायला लागलो. काहीही करून आता तिच्या तोम्डात पाणी उडवल्याशिवाय थाम्बायचम नाही हेच मी ठरवलेलम होतम. वहिनीच्याही ते ल़आत आलेलम होतम. गाउनवरूनच स्वतह्ची पुच्ची ती हाताने रगडत तिच्या जिभेवर माझा लवडा घासून घेत होती.
थोडआच वेळात माझआ लवडआतून गरम घट्ट पाम्ढ~र्या चिकाचे फवारे शर्मीलावहिनीच्या तोम्डात उडायला लागले. माझी लाडकी वहिनी सरळ माझआ लवडआतून तिच्या तोम्डात माझम वीर्य झेलत होती. एक थेम्बही वाया जाऊ नये म्हणून तिनम ओठाम्नी ंआझआ लवडआची टोपी गच्च धरून ठेवलेली होती. एका मुठीत लवडआचा दाम्डा पुढेमागे करीत दुस~र्या हाताच्या तळव्यात वहिनीने माझआ गोटआ गच्च धरलेल्या होत्या. जिभेच्या टोकाने ती लवडआच्या टोपीखालचा सम्वेदनशील भाग चाळवत माझआ गोटआ रिका‍म्या करीत होती. लवडआतून रस गळायचा थाम्बला तरीही तो झटके देतच होता. दमून मी मागे रेललो.
वहिनीच्या तोम्डातच मऊ पडायला लागलेला लवडा तिने ओठाम्तून हळूच बाहेर काढला. आवडत्या वाईनचा घोट तोम्डात घोळवावा तसम माझम वीर्य वहिनी तोम्डात घोळत माझआकडे हस~र्या डोळआम्नी पहात होती. मऊ पडलेल्या माझआ लवडआवर गाल रगडत वहिनीने दोन - तिन अवम्ढे गिळले अन तोम्डात जमा केलेलम माझम वीर्य पिऊन टाकलम. मग उठून माझआ माम्डीवर बसून वहिनीने पुन्हा एक ओलम्गच्च चुम्बन घेतलम. माझआच लवडआची तीण चव तिच्या जिभेवरून ती मला चाखवत होती. मी पूर्णपणे खलास झालेलो होतो.
चुम्बन सम्पवून शर्मीलाअहिनी माझआ माम्डीवरून उठली. मी वहिनीकडे आसूसल्यासारखा पहात होतो. पहिल्याच फेरीत स्वतह्चे कपडेही न उतरवता शर्मीलाअहिनीने मला गारद केलेलम होतम. चलो ठीक है. अजून रात्र बाकी होती.
'काय हो भाऊजी? इतक्यातच दम खल्लास?' मला खटआळपणे वेडावून दाखवत वहिनी म्हणाल्या. 'तुमच्या त्या पोपटाच्या मैत्रीणीचम काय होईल मग आता? कि उपाशीच ठेवणार आहात बिच्चरीला...'
'अहो वहिनी तुंही त्या बिचा~र्याला इतका घायाळ केलाय की त्याच्यात जोर यायला थोडा वेळ लागेल. अन उपाशी तर मी पण आहे. काहीतरी खाऊ घाला. भूक लागलीये.'
'मस्त पैकी थालीपिठम करत्ये चला. या किचनमधे..'
'वहिनी,'
'काय?'
'मस्तपैकी कडक करा हम..'
'हम्म.. काय कडक करू? थालीपीठ कि तुमचा हा खटआळ राघू?'
'थालीपीठ हो! हा बिचारा काही मान वर काढेल असम वाटत नाही आता..' मी मुद्दाम वहिनीला चिडवलम.
'तो? भाऊजी, मी तोम्डात घेतला की एका मिन्टात उडआ मारायला लागेल बघा! पण आधी जेवून घ्या. बाकी चावटपणा नम्तर.' वहिनी किचनमधे निघून गेली. मी वहिनीच्या बेडरूममधे जाऊन राजाची एक लुम्गी शोधून काढली. लुम्गी लावत किचनमधे गेलो. तोपर्यम्त थालीपिठाचा खंअम्ग वास दरवळायला लागलेला होता.

***

वहिनी ओट्याजवळ उभी राहून गरम गरम थालीपीठम बनवीत होती. समोर वाकली की तिच्या गाउनमधून तिची गाम्ड अगदीच क्लिअर दिसत होती. वहिनीने चड्डी तर घातलेली नव्हतीच पण आत परकरही घातलेला नव्हता. त्यामुळे गाउनच्या कापडातून तिच्या कुल्ल्याम्चे उभार अन मधली घट्ट चीर स्पष्ट दिसत होती. मला वाढायला ती वळली तसम मी तिच्या गाम्डीकडे टक लावून बघतोय हे शर्मीलावहिनीच्या ल़आत आलम. मागे वळून पहात तिने तिच्या नितम्बाला गोड झटका दिला.
'काय पाहताय एवढम, भाऊजी?'
'तेच..'
'तेच काय?'
'माझी आवडती गोष्ट!'
'अच्छा! पण तुमची आवडती गोष्ट तर इथे आहे...' माझ्या खाम्द्यावर गाउनमधे दडलेली तिची गरम पुच्ची ःअलकेच घासत वहिनीने थालीपीठ माझआ ताटात घातलम. गरमागरम थालीपिठावर लोणआचा भलामोठा गोळा वहिनीने वाढला. त्या लोणआचा वापर वहिनीवर कुठे अन कसा करता येईल त्याच्या विचारानेच मी खुश झालो.
'ती तर आवडतेच हो, पण तिकडची सुद्धा आवडते..'
'शीऽऽ! काहीतरीच हम तुमचम, भाऊजी'
'अहो खरम्च,' शर्मीलावहिनी वळली तसम मी तिच्या गुबगुबीत मऊ कुल्ल्याम्वरून डावा हात फिरवत म्हणालो. वहिनी थबकली. तिच्या कुल्ल्याम‍मधल्या चीरीत मी बोटम फिरवायला लागलो. थोडे पाय विलग करत वहिनीने मागे वळून पाहिलम अन खटआळ हसली. माझम मधलम बोट मी वहिनीच्या गाम्डीच्या भोकावर टेकलम अन हळूच दाबलम. 'आऊच!' करीत वहिनीचे कुल्ले घट्ट आवळले अन ती बाजूला झाली.
'काय हे भाऊजी! कुठेही काय बोट लावताय?'
'बोटच काय, मी तुंःआला सगळीकडे सगळम 'लावणार' आहे बरम का वहिनी...'
'हो क्का? बरम बरम! आधी खाऊन घ्या. मग बघू कुठे कुठे काय काय लावायचम ते'
'वहिनी, तुंही नाही खात काही?'
'यशला जेऊ घातलम तेम्व्हाच झालय माझम्ही. अजून घालू थालीपीठ?'
'नको. पुरे आता.' थालीपीठ खाणआऐवजी शर्मीलावहिनीलाच अख्खी खाऊन टाकावसम मला वाटत होतम. जेवण आवरून मी ःआत धुतले अन ओट्यापाशी आवर सावर करणा~र्या शर्मीलावहिनीला पाठीमागून मिठीत धरलम. तिच्या नरम कुल्ल्याम्वर लवडा रगडत मी तिचे स्तन कुस्करायला लागलो.
'भाऊजी, काम तर आवरू द्या..'
'तुंही तुमचम काम करा, मी माझम करतो'
'बराच जोर आलेला दिस्तोय जेवण करून. हे काय टोचतय मला पाठीमागून?' लुम्गीत कडक होऊ लागलेल्या माझआ लवडआवर ढुम्गण रगडत वहिनी म्हणाली.
'तुंहाला नाही माहित काय टोचतय ते?'
'ऊँ ऽ ःऊम ऽ मला नाही माहित बाई. काय आहे ते? लाम्बट जाड अन कडक कडक?'
'साम्गा ना वहिनी.. अत्ताच तर चोखलात तुंही तो..'
'तुंहीच साम्गा बाई.. '
'ल..व..डा..' वहिनीला मिठीत आवळून तिच्या कानात मी हळूच साम्गितलम. 'मी तुमच्या गाम्डीवर लवडा रगडतोय माझा!'
'इश्श! कित्ती घाण बोलताय हो भाऊजी.. शीऽऽ'
'घाण काय आहे त्यात? तुंहीपण बोलून पहा.. मग छान वाटेल'
'शीऽऽ मी नाही हम त्यातली, भाऊजी..'
'हो का? अन मघा तोम्डात घेऊन चोखलात तेम्व्हा?'
'अगदी चावट आहात हम भाउजी!' शर्मीलावहिनी खळखळून हसायला लागली.
'पण मला तुमच्या तोम्डून ऐकायचय.. याला काय म्हणतात ते' मी वहिनीच्या कानात पुन्हा पुटपुटलो.
'ल..व..डा..' वहिनीने 'तो' शब्द उच्चारला आन लाल होत अशी झक्कास लाजली! तिच्या मानेचा एक हलासा चावा घेत मी वहिनीम्चे स्तन कुस्करायला लागलो.
'अहो, प्लीऽज.. सोडा नम.. इथे आवरायचम पडलय सगळम' ती नको म्हणत असली तरी वहिनीचे निपल्स माझआ चिमटीत कडक होत असलेले मला समजत होते.
'मी साम्गीतलम ना, तुंही तुमच काम करा, मी माझम करतो म्हणून..' तिला घातलेली मिठी सोडून मी तिच्या पाठीमागे गुडघ्यावर बसलो. हळूच वहिनीचा गाऊन वर सरकवला. वहिनीच्या गो~र्यापान रेखीव पोट~र्या उघडआ केल्या. त्याम्च्यावर हळूहळू हात फिरवत वर माम्ड्याम्वर नेले. आणि मग एका झटक्यात शर्मीलावहिनीचा गाऊन तिच्या कमरेवर नेला. वहिनी ओटआवर हात टेकून वाकून उभी होती. आणि तिने खरच आत चड्डी घातलेली नव्हती. ऊँम्म्म... क्या बात थी! वहिनीचे गोरे पान गच्च कुल्ले माझआ डोळआसमोर नागवे होते.. न राहवून मी तिच्या कुल्ल्याचा चावा घेतला.
'स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सऽऽ आ..ई.. गमऽऽ ःअ..ळू.. रे लाडक्या..' शर्मीलावहिनीने पाय थोडे विलग केले अन सुस्कारली. तिच्या कुल्ल्याम्वर हात ठेवून मी ते फाकवले तशी आत लपलेली वहिनीची गुबगुबीत पुच्ची अन वरचम टाईट तपकीरी रम्गाचम गाम्डीचम भोक स्पष्ट दिसायला लागलम. शर्मीलावहिनीची चूत पम्जाने कुरवाळत मी तिच्या गाम्डीवर जीभ टेकवली. तशी ती एकदम उडालीच.
'अय्या! भाउजी.. काहीतरीच काय करताय?'
'कुठे काय करतोय?' पुन्हा मी तिची आअळलेली गाम्ड जोर लावून उघडी केली अन जीभ तिथे टेकवली. वहिनीची पुच्ची ओली व्हायला लागलेली मला जाणवली. यावेळेला मात्र तिने कुल्ले आवळून घेतले नाहीत. डोळे मिटून आऽऽऽह.. असा उसासा टाकत ती तिच्या गुदद्वाराला होणारा माझआ जिभेचा स्पर्श अनुभवायला लागली. स्वयम्पाकाच्या ओटआवर तिने कोपर टेकले होते. डोळे मिटलेले.. तोम्ड अर्धवट उघडे.. गाम्ड मागे करून ती मला चाटायला देत होती. मी जिभेच्या टोकाने वहिनीची गच्च गाम्ड मारायचा प्रयत्न करीत होतो. लाळेने तिचम मागचम छिद्र मी ओलम्गच्च केलम होतम. एका हाताच्या बोटाने मी तिच्या पुच्चीत खेळत होतो. तिचा दाणा रगडल्याने तिच्या पुच्चीचा सुधारस वहायला लागला होता. हलकेच एक बोट मी वहिनीच्या योनीमार्गात घुसवलम. हळू हळू ते आत सारत तिच्या पुच्चीच्या रसात चाम्गलम माखलम आणि मग वहिनीच्या गाम्डीवर तो रस चोळला. पुन्हा बोट पुच्चीत घातलम अन वहिनीच्या गाम्डीवरला तिचा मदनरस जिभेने चाटला.
वहिनीच्या तोम्डातून उन्मादक सुस्कारे बाहेर पडत होते. तिथल्या तिथे तिच्यात लवडा खुपसून गचागच झवून काढायची अनावर इच्छा मला होत होती. पण आज नुसत्या झवणआपेआ तिला सुख देणआत मला जास्त मजा येत होती. शर्मीलावहिनीचम योनीछिद्र, तिचा दाणा अन गाम्ड याम्च्यावर जीभ अन बोटम चालवत मी तिला स्खलनाच्या दिशेने नेत होतो. मघा माझआ लवडआवर तिने तिच्या जीभेची जी जादू केलेली होती त्याची परतफेड मला करायचीच होती.
उभम राहून मी शर्मीलावहिनीला उचलून घेतलम अन डायनिम्ग टेबलावर ठेवलम. टेबलाच्या कडेशी वहिनीची गाम्ड खेचली तशी तिनम दोन्ही हात मागे टेकले अन माम्डआ फाकवत पावलम टेबलाच्या कडेवर ठेवली. आता मी बहुधा पुच्चीत लवडा घालणार असम्च शर्मीलावहिनीला वाटत असावम.
शर्मीलावहिनीची सुम्दर चूत माझआ डोळआसमोर उघडी होती. गो~र्यापान घाटीव माम्डआम्त दोन गुबगुबीत पाकळआ थोडआ विलग झालेल्या होत्या. तिचे किरमिजी रम्गाचे आतले करवती ओठ बाहेर डोकावत होते. पुच्चीच्या वरच्या टोकाशी वहिनीचा दाणा ताठरून सलामी देत होता. हो. तिचा दाणा बराच मोठा आहे. अगदी मिनिएचर लवडआसारखा. मी खुर्ची जवळ ओढली अन तिच्या माम्डआम‍मधे बसलो. वहिनीच्या पुच्चीचे बाहेरचे फुगीर ओठ उत्तेजनेने अधिकच फुलले होते.
दोन्ही ःआताच्या बोटाम्नी हलकेच मी वहिनीची मुलायम बिनझाटआची चिकणी चूत उघडली... 'स्स्स्स्स..आह..!' मी पुढे वाकून पुन्हा एकदा तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ टेकवले, तशी वहिनी सित्कारली. एका हाताने शर्मीलावहिनीने माझे केस गच्च धरले अन माझा चेहरा स्वतह्च्या पुच्चीवर दाबला. तोम्ड मोठम उघडून जितकी घेता येइल तितकी तिची पुच्ची मी ओठाम्त धरली अन जोर लावून चोखायला लागलो. वहिनी कम्बर उचकवून मला साथ द्यायला लागली. तिच्या भोकात दोन बोटम खुपसून मी गचागच आत बाहेर करत तिचा दाणा तोम्डात धरला अन मच्य~म्क-मच्य~म्क आवाज करीत चोखायला लागलो. शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत आत बाहेर होणा~र्या बोटाम्चा पुच्च.. पच्चाक.. पुच्च.. असा तालात आवाज येत होता. अन त्यात वहिनीचे 'उम्म्म... आह.. स्स्सीईइइ... आऽई..गऽऽ.. भा.. ऊ... जी... घ्या... चो..खा... न ऽ ऽ ऽ ...' असले उत्तेजक चित्कार मिसळत होते. तिच्या स्त्रावाम्चा मादक गम्ध मला धुम्दी आणत होता अन मी माम्जराने बशीतून दूध प्यावम तशी तिची चूत लपालपा चाटत तिचा तरल मदनरस चाखत होतो.
'वहिनी..' तोम्ड तिच्या पुच्चीवरून काढून मी हाक मारली. 'तुमच्या पुच्चीची चव फारच सुम्दर आहे बरम का..'
उत्तरादाखल तिने माझम डोकम पुन्हा स्वतह्च्या माम्डआम्त खेचलम. दोन्ही पाय उचलून तिने माझआ दोन खाम्द्याम्वर ठेवले आणि मला पुरतम जखडून टाकलम... तिचा क्लायटोरीस तोम्डात घेत मी पुन्हा चोखायला लागलो.
'आता थाम्बू नका.. हम.. भा.. ऊ.. जी...' वहिनी आता लवकरच स्खलित होणार असा माझा अम्दाज होता. अन त्याला फार वेळ नाही लागला. तिचा दाणा तोम्डात जोआत खेचत मी तिच्या झवरसाने माखलेलम एक बोट तिच्या गच्च गाम्डीत घुसवलम अन आत बाहेर करायला लागलो. थोडआच वेळात शर्मीलावहिनीचा बाम्ध फुटला. तिच्या गाम्डीत खोलवर घुसलेल्या बोटावर तिचआ मख्मली अम्तह्स्त्वचेची पकड घट्ट झाली.. 'आ..ह.. आऽऽऽ ईऽऽऽ.. गमऽऽऽ... भा..वो..ज्जीईईईईईईऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ ऊँ ऽ न्ह...' वहिनी आवेगात चित्कारली, अन एकदम अम्गातला जोर सम्पल्यासारखी निपचीत झाली. तिच्या गाम्डीतून मी बोट बाहेर काढलम अन उभा झालो. तिला माझआकडे वळवत उभम केलम, मिठीत घेतलम अन एक मस्स्स्स्स्त चुम्बन घेतलम. तिचा उसवलेला श्वास नीट ःओई पर्यम्त मी शर्मीलावहिनीला मिठीत धरून उभा होतो.
'फार थकवता हम भाउजी तुंही मला.' लटक्या रागाने मला दूर सारत वहिनी म्हणाली. 'आता जरा बाहेर जा अन बसा थोडे मी आलेच इथलम आवरून.' जवळ जवळ ढकलतच तिने मला किचनच्या बाहेर हाकललम.

***

इतका वेळ शर्मीलावहिनीशी चाटण्या चोखणआचा चाळा करून माझा लवडा टणाटण उडआ मारायला लागलेला होता. तिला पूर्ण नागडी करून खच्चून झवत रहावसम मला वाटत होतम. कमरेची लुम्गी नीट सावरून मी शर्ट अम्गात चढवला. बाहेर जाऊन गाडीतून वहिनीचम 'पार्सल' काढलम अन आत परत आलो. वहिनी अजूनही किचनमधेच काहीतरी करीत होत्या. घडआळात नजर टाकली. फक्त सव्वादहा वाजलेले होते. मी कोप~र्यात जाऊन राजाचा कन्सील्ड बार उघडला. ब्रँडीचा एक पेग ग्लासात काढला अन सीडी प्लेअरचा रीमोट दाबून खुर्चीत जाऊन बसलो. गाणआच्या बाबतीत माझी अन राजाची आवड एकच होती. मेहदी हसन ची 'कहेना उसे' सुरू झाली अन मी डोळे मिटून ब्रँडीचे घुटके घ्यायला लागलो.
जेवणानम्तरची ब्रँण्डी सुमारे ३ घोटाम्त सम्पेल इतकीच घ्यायची असते. मी शेवटला घोट घेतला अन किचनमधून वहिनी बाहेर आली. ढगळ गाऊनमधेही वहिनीची फिगर इतकी मस्त उमटत होती की वाह! बाहेर येणआपूर्वी वहिनीने चेहरा धुवून परत लाईट मेक-अप केलेला दिसत होता. मघा मी मोकळे केलेले केस विम्चरून वहिनीने सैल वेणी घातलेली होती. मी बाजूला पडलेलम पार्सल उचलून वहिनीला दाखवलम.
'अय्या! काय हे?'
'माझआ राघूच्या मैत्रीणीचे कपडे!'
'अस्स! राघूच्या मैत्रीणीचे काय?' माझआ हातातून पार्सल घेत वहिनीने ते उघडलम. आतून ती लेमन यलो कलरची ब्रा पँटीची जोडी बाहेर काढली अन त्याच्या रेश्मी कापडाचा पोत बायकी सराईतपणे चाचपला. खरम तर सगळम मिळून एक वितभर कापडही वापरलम नसेल त्या शिम्पुर्ड्याने. बाकी थोडीफार लेस होती. पण वहिनीला जोडी आवडलेली तिच्या चेह~र्यावरून स्पष्ट दिसत होतम.
'मग? घालून घेणार नम माझआकडून?' डोळे मिचकवून मी शर्मीलावहिनीला विचारलम.
'काय?'
'अमऽ.. जे माझआ लाडक्या वहिनीला पहिजे ते..'
'चल.. चावट!'
'ही पँटी हो वहिनी,' शर्मीलावहिनीला मनगटाला धरून जवळ खेचत मी माम्डीवर बसवलम अन तिच्या मऊमऊ गो~र्या गालावर गाल घासत विचारलम, 'आवडली?'
दोन त्रिकोणी तलम रेशमी तुकडे वरला उलट अन खालचा त्याच्या अपेक्सला अपेक्स भिडवून अन उरलेल्या चारी कोप~र्याम्ना रेश्मी लेसच्या दो~र्या असम काहीसम वर्णन त्या पँटीचम करता येईल. लहान मुलाम्ना लम्गोट घालावा तशी ती कमरेभोवती गाठी मारून बाम्धायची चड्डी होती. किमान बा~म्क्सवरल्या फोटोतल्या पोरीने ती तशी घातली होती. कापडाचे त्रिकोन इतके छोटे होते की वहिनीची पुच्ची जर विना झाट्याम्ची चिकणी नसती, तर अर्धम अधिक 'सुम्दरबन' बाहेरच डोकावलेलम दिसलम असतम. बावळट्पणे मी दोन्हीकडल्या रेशीमगाठीसोडवून टाकल्या, तशी शर्मीलावहिनी हसायला लागली.
'भावोजी, अगदी बुद्दू आहात!'
'का बुवा काय झालम आता?'
'आता ही पँटी घालणार कशी?'
'कशी म्हणजे? तुमचआ मैनेच्या समोर एक त्रिकोण अन दुसरा मागे अन मग कमरेवर गाठी बाम्धायच्या. सिम्पल!'
'अ~म ऽ ह~म ऽ रे बावळट! म्हणे सिम्पल! चला, बाम्धून दाखवा गाठी.' माझआ सामोरे उभी रहात वहिनीने गाऊन वर उचलला.
'ऊऽहूमऽ. पूर्ण काढून टाका नम वहिनी!'
'अहो तेच तर करत्येय. जरा काही धी, जीवाला?' माझआकडे एक प्रेमळ कटा टाकीत वहिनीने गाऊन काढून टाकला अन नागडी माझआ समोर उभी राहिली.
'चला घाला पाहू आता'
'उभ्या उभआच घालू?...' उभम रहात तिला मी डोळा मारला.
'ओफ्फो, भाऊजी, पँटी घाला म्हणतेय मी.'
'पण वहिनी तुंःई अशाच जास्त छान दिसता! उगा कपडे कशाला घालायचे?'
'मग तुंही का कपडे घातलेत ते?' माझआ शर्टाची बटणम काढीत वहिनी कुजबुजली. तिने शर्ट काढायच्या आत मी लुम्गी सोडून टाकली अन तिच्यासारखाच नागडा झालो.
'ठीक आहे नम आता?' शर्मीलावहिनीच्या दोन्ही स्तनाम्चे नागवे अर्धगोल तळव्याम्त पकडून कुस्करत मी तिला विचारलम. एका पोराची आई झाल्यावरःई वहिनीच्या स्तनाम्ना फकत किम्चितसा स~म्ग आलेला होता. नियमीत व्यायामाने तिने तिची फिगर अगदी मस्त ठेवलेली होती. न बोलता तिनम माझा अर्धवट उठलेला लवडा हातात धरला अन त्याला ती कुरवाळत हलवू लागली. वहिनीचे मुलायम हात त्याला लागताच माझा लम्डोबा टणटण करायला लागला.
'वहिनी... ' तिच्या ताठरणा~र्या निपल्सशी चाळा करीत मी म्हणालो.
'हूम?'
'तुमच्या हातात जादू आहे बरम का.. पहा ना कसा टुणटुण उडआ मारायला लागलाय तो..'
'हम्म्म.. हातात जादू आहे काय? अन ओठाम्त काय आहे..?' मान वर करून डाळिम्बी ओठाम्चा चम्बू करीत शर्मीलावहिनीने विचारलम.
'उम्म.. तिथे तर अमृत आहे. अमृत!' तिच्या इवल्याश्या हनुवटीखाली एक बोट टेकून मी तिचा चेहरा आणखी वर उचलला अन एक हलकम चुम्बन वहिनीच्या ओठाम्वर घेतलम. तिची हनुवटी अन मानेचा गोलवा चुम्बत मी खाली सरकलो अन एक रसरशीत स्तनाग्रम तोम्डात घेत त्याला हळूच चावलो. स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सऽऽ करीत वहिनीने माझआ केसाम्त बोटम फिरवीत मला छातीशी कवटाळलम. उभआ उभआ तिचे स्तन चोखायला मी सुरुवात केली. पण हे भलतम्च विचित्र होत होतम. कारण खाली वाकल्याने तिचा हात माझआ लवडआवर पुरत नव्हता.
'वहिनी, इथेच कार्पेटवर करूयात की बेडरूममधे..?' स्तन चोखणम थाम्बवून मी विचारलम.
'तुंही म्हणाल तिथे अन तुंही म्हणाल तसम.. पण आधी ती पँटी तर घालून दाखवा! तरच करू देईन..' खटआळपणे शर्मीलावहिनीनेने मला डिवचलम. खरम तर बायकाम्च्या कपडआम्बाबत आपण फार डोकम लढवू नये येवढी अक्कल मला नक्कीच आलेली होती. तरीही इरेला पेटून मी तिला तो 'जी-स्ट्रीम्ग' बिकिनी रूपी लम्गोट बाम्धायची खटपट सुरू केली. काही केल्या ती वितभर चिम्धी मला तिच्या पुच्चीवर बाम्धता येई ना. एकीकडून बाम्धली तर दुसरी बाजू तिरपी होऊन जात होती. एकटआ माणसाने हा लम्गोट बाम्धणआचा प्रयत्न करणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा आहे याची मला लवकरच खात्री पटायला लागली. ती चिम्धी वहिनीच्या पुच्चीसमोर ठेवताच खाली पडत होती. शेवटी मी बोटाने ती तिच्या चिरेत फिट करणआचा प्रयत्न केला. वहिनी खोह खोह करून हसायला लागली.
'आणा इकडे, मोठे आले मला चड्डी घालणारे!' वहिनीने पँटी माझआ हातातून हिसकवूनच घेतली. मला खुर्चीत ढकलून, दुकानात बाम्धल्या होत्या तशा गाठी परत बाम्धल्या अन नेहेमीची रेग्युलर चड्डी घालावी तशी ती वर चढवली. नाजूक बोटाम्नी पुच्चीसमोरचा त्रिकोण नीट जागेवर बसवला. अन एक गिरकी घेऊन मला पुढून मागून ती सेक्सी चड्डी दाखवली.
'च्यायला! मग त्या गधडआम्नी या नाड्या कशाला दिल्याहेत?' वहिनी खरच सुम्दर दिसत होती. माझआकडे हसून पहात तिने ती निप्पल झाकणआपुरती छोटीशी ब्रा अम्गावर चढवली. अन अ~म्ड्जस्ट केली. खरम्च. पूर्ण नागडआ वहिनीला पःआणआत जी मजा होती ती अशी अर्धवट नागडी पहाणआत दुप्पट झालेली होती.
'त्या नाड्या चटकन सोडता येणआसाठी आहेत.. म्हणजे माझआ भावोज्जीम्ना त्रास नको व्हायला!.. कशी दिसतेय मी?'
'कशी दिसतेय?? लाजवाब! अगदी कच्ची खाऊन टाकावी अशी दिसतेय वहिनी माझी!'
'काहीतरीच काय? खाऊन टाकायला मी काय काकडी वगैरे आहे की काय? की तुंःई माणसम खाणारे राअस?'
मी काही उत्तर देणआच्या आत वहिनीने सीडी प्लेअर मधली सीडी रिमोटने बदलली. तिच्या आवडीची वेस्टर्न टऊन सुरू झाली अन स्वतह भोवती गिरकी घेत वहिनीने तिच्या एरोबिक्स डान्स सारखआ हलचाली सुरू केलआ. तसम आधी मी शर्मीलावहिनीला एरोबिक्स करताना पाहिलेलम होतम. पण फक्त दोन बोट चिम्धी घालून एरोबिक्स करणारी वहिनी मी आयुष्यात पहिल्याम्दाच पहात होतो. युरोपच्या टूरवर जाऊन आलेल्या एका मित्राने तिथला स्ट्रिप-टीझ रेका~म्र्ड करून आणलेला आंःई सर्व मित्राम्नी चवीने पाहिला होता. पण वहिनीचा हा पर्सनल शो फारच झक्कास होता. एव्हाना ब्रँडीने थोडीशी नशा मला आणलेली होती. उभा राहून मी वहीनीला मिठीत घेतलम अन त्या फास्ट म्युझिकवर चक्क वाल्ट्झ सुरू केला. गाणम, नाच यापैकी कशाचीच पर्वा न करता मी फक्त माझआ मिठीतल्या अर्धनग्न वहिनीला कुरवाळणआवर ल़ केम्द्रीत केलेलम होतम.
दोघाम्चेही श्वास जड पडायला लागले तेम्व्हा मी वहिनीला उचलून घेतली. एक हात तिच्या खाम्द्याखाली अन दुसरा माम्डआम्खाली होता. तिने तिचे हात माझआ गळआभोवती गुम्फले. वहिनीला उचलून मी बेडरूममधे घेऊन गेलो. राजाची बेडरूम एकदम रम्गमहाल आहे. बेडसमोरच्या भिम्तीवर प्रचण्ड मोठा आरसा लावून घेतलाय त्याने. अन बेड गोलाकार आहे. त्या बेडवर मी वहिनीला अलगद ठेवली. अन तिच्या दोन्ही पायाम्च्या बाजूला हात ठेवत तिच्या पायाच्या तळव्याम्चम एक चुम्बन घेतलम. तिथून वर सरकत वहिनीच्या पुच्चीपर्यम्त मी चुम्बत गेलो. मग त्या रेशंई त्रिकोणावरून तिच्या पुच्चीचा एक मुका घेतला.
'उन्हऽऽ..म्म्म्म्म....म..' शर्मीलावहिनीची पुच्ची मस्त ओलीगच्च झालेली होती. 'भाऊजी.. या ना आता.. वर'
'असम नाही..'
'म्हणजे?'
'नीट साम्ग, नक्की काय करू ते?' दाताम्त धरून मी त्या बिकिनीची नाडी सोडून टाकली अन वहिनीची चिकणी चूत उघडी केली. वहिनीच्या पुच्चीत एकदाच जीभ फिरवून तिच्या खालच्या ओठाम्चम एक चुम्बन घेतलम. मग वहिनीच्या बाजूला आडवा होत मी एका कुशीवर झोपलो. वहिनीला माझआकडे पाठ करून एका कुशीवर केली. समोर आरशात ती माझआ कुशीत कशी दिसतेय ते पहात तिची पुच्ची कुरवाळायला लागलो.
'वहिनी, ते पहा समोर.. एक माणूस कसम छान दिसतय माझआ मिठीत..' समोर आरशाकडे शरंईलावहिनीची नजर गेली. ती एकदम लाजली. पण तरीही एकटक आरशाकडे पहात तिनम तिचे नितम्ब हलवून तिच्या कुल्ल्याम‍ंअधल्या चिरीत माझा लवडा नीट अ~म्डजस्ट केला.
'साम्ग नाऽ वहिनी.. प्लीज... मी नक्की काय अन कसम करू ते..?'
'भाऊजी... तुंहाला ंई चावट बोलायला पाहिजे आहे का?' त्या छोटआशा ब्रा मधून वहिनीचा एक स्तन पूर्ण बाहेर आला होता. तिच्या हाताने तिनम दुसराही बाहेर काढला.
'हो..' तिच्या ओल्या पुच्चीच्या चिरीत मधलम बोट वर खाली फिरवीत मी तिचा दाणा शोधत म्हणालो.
'किती चावट?' वहिनीने पाय विलग करीत माझआ बोटाला मोकळीक दिली.
'खूऽऽप चावट!' आरशात वहिनीच्या नजरेशी नजर मिळवत मी म्हणालो. बोटाम्ना वहिनीच्या पुच्चीचा दाणा सापडला. तो मी बोटाने चाळवायला लागलो. 'शमावहिनी.. जितकम चावट बोलाल तितकी जास्त मज्जा येईल..'
'चला! काहितरीच काय?'
'हे काय? बोलून तर पहा कसम मस्त वाटतम ते...'
'मला नाही बाई जमत. तुंःईच बोला..'
'तुंःआला चालेल?'
'उम्म्म.. तुंही सगळम करताहात ते चालतम्च आहे किनई? आऽऽह.. हळू हो भाऊजीऽऽ' माझम मधलम बोट मी वहिनीच्या पुच्चीत अख्खम घुसवलम तशी ती चित्कारली. दोन्ही माम्डआ आवळून तिने माझा हात गच्च पकडला. हळूच हाताने मी तिच्या माम्डआ परत विलग केल्या. वहिनीची पुच्ची चाम्गलीच ओली गच्च झालेली होती. तिच्या रजोरसाने माखलेलम बोट मी तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढलम अन तिच्या ओठाम्ना तिच्याच रसाने लिपग्ला~म्स लावला. शर्मीलावहिनीने ओठ विलग केले अन मी तेच बोट तिच्या तोम्डात दिलम. स्वतह्च्या रसाची चव वहिनीने माझम बोट चोखून घेतली.
'भाऊजी.. लवकर.. घाला.. नमऽऽ' आरशात माझआ नजरेला नजर देऊन वहिनीने साम्गितलम.
'होय गम राणी.. तो पण आसुसलाय तुझआत शिरायला..' पाठीमागून तिचा उजवा पाय मी वर उचलला. तिच्यापासून थोडम मागे होत शर्मीलावहिनीला तिच्या पाठीवर कलतम केलम. मग तसाच माझा लवडा वहिनीच्या पुच्चीवर लावला. वहिनीच्या अन माझआ पायाम्ची कात्री करून तिचा पाय गुडघ्यात दुमडून तिच्या शरीराशी कमरेत ४५ अम्शाचा कोन करून मी बाजूने लवडा हळू हळू शर्मीलावहिनीच्या ओल्या गरम पुच्चीवर घुसळायला लागलो. वहिनीच्या पुच्चीच्या रसरशीत चिरीवर मी माझआ लवडआची टम्म फुगलेली सुपारी वर-खाली रगडत होतो. आअशात तिच्या फुदीचे आतले काळपट लाल ओठ माझआ सुपारीला पकडून रगडले जाताना छान दिसत होते. प्रत्येक वेळी वहिनीच्या छिद्रावर लवडआचम टोक आणलम की ती कम्बर उचकवून आत घ्यायचा प्रयत्न करीत होती. पण मी तिला नुसताच छळत होतो. तिच्या दाणआवर रगडला की वहिनी आणखीच उतावीळ होत होती.
'भाऊजी.. प्ली ऽ ज.... नका छळू आता... ' माझी ट्रिक वहिनीच्या ल़आत आली. अन जे मला पाहिजे होतम ते तिने केल.. 'घाला.. ना.. तुमचा .. लवडा.. माझआ पुदीत... आता नाही रहावत.. घाला लवकर!'
शर्मीलावहिनीने स्वतह मला पुच्चीत लवडा घाला म्हणून साम्गताच, मी अत्तापर्यम्त दाबून ठेवलेला धीर सोडला अन तिच्या लुसलुशीत पुच्चीच्या दारावर माझी सुपारी टेकवून लवडा आत घालायला सुरुवात केली. तिच्या गरम पुच्चीची गच्च पकड माझआ लवडआला आत.. आत खेचत होती. मुळापर्यम्त लवडा शर्मीलावहिनीच्या फुदीत घुसवून मी बोटाने तिचा दाणा चाळवायला लागलो. नुसताच लवडा वहिनीच्या पुच्चीत खुपसून ठेवला होता. ती कम्बर हलवून धक्के घ्यायचा प्रयत्न करीत होती. पण मी तिची कम्बर कोपराने दाबून ठेवत फक्त वहिनीचा दाणा हलके हलके चोळत होतो.
'भाउजी... धक्के द्या नम ऽ ऽ ... मला.. झऊन.. टाका..' थोडआच वेळात वहिनीने पुन्हा मला विनवलम, तेम्व्हाच मी तिच्या पुच्चीत हळूवार धक्के द्यायला सुरुवात केली. एक मोठी उशी डोक्याखाली घेऊन आरामात शर्मीलावहिनीच्या बाजूला झोपून मी तिला हळूहळू झवत होतो. सम्पूर्ण लवडा बाहेर काढून मी पुन्हा पुन्हा वहिनीच्या पुच्चीत घुसवत होतो. जणू तितक्या वेळा मी शर्मीलावहिनीची पुच्ची नव्याने भोगत होतो. वहिनीच्या पुदीत लवडा घुसवायचा. २-३ धक्के मारायचे, मग परत बाहेर काढायचा. अन पुन्हा एकदा आरशात बघत वहिनीचम तारुण लुटणआसाठी माझा कडक लवडा तिच्या मऊ गच्च पुच्चीत खुपसायचा असा माझा उद्योग सुरु होता. माझआ डाव्या दम्डावर शर्मीलावहिनीचम डोकम होतम. वहिनीच्या चेह~र्यावरचे सुखाचे भाव अन तिच्या तोम्डातून सुटणारे सुस्कारे मजा आणत होते. मधूनच मी तिच्या बोम्डआ चिमटीने चुरगळत होतो. अन सगळआत मस्त म्हणजे समोर आरशात झवली जाणारी वहिनी अन तिला झवणारा मी पूर्णाकृती दिसत होतो.
'वहिनी.. ते पहा.. आरशात काय दिसतय..' शर्मीलावहिनीने मान वळवून तिकडे पाहिलम. पाठीमागून पुच्चीत लवडा खुपसून घेतलेल्या, स्तन ब्रेसिअरमधून बाहेर डोकावत असलेल्या स्वतह्च्या नागव्या शरीराकडे ती एकटक पहायला लागली.
'कशी दिसत्येय शर्मीला वहिनीम्ची ब्ल्यू फिल्म?'
'उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म... अम.. हम.... आ ऽ ई ऽ गम ऽ..' उत्तरादाखल वहिनी फक्त एवढम्च म्हणू शकली. उजवा हात वहिनीच्या माम्डीखाली धरून तिचा पाय मी वर उचलला अन तिच्या पुच्चीत पडणा~र्या माझआ गचक्याम्चा वेग वाढवला. शर्मीलावहिनी मासोळीसाअखी तडफडायला लागली. तिच्यात आत बाहेर होणा~र्या माझआ लवडआचा पच्चक पच्चक आवाज यायला लागला इतका रस ती पाझरत होती. लवडा आत खुपसताना शर्मीलावहिनी तिची चूत आतल्या आत ढिली सोडत होती.. अन बाहेर काढताना गच्च आवळून धरायची.. त्यामुळे जणू ती जोर लावून पुच्चीने लवडा चोखते आहे असम फीलीम्ग येत होतम.
'भाउजी... अजून.. जोरात.. करा.. हो... मस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त.. वाटतम्य... अन.. माझआ .. बरोबरच .. होऊ द्या.. तुमचम... '
माझे श्वासही जोरात चालायला लागलेले होते. एका हाताने मी वहिनीची माम्डी गच्च पकडून तिच्या दुस~र्या पायाशी माझआ पायाची कात्री केलेली होती अन गपागप दणके तिच्या पुच्चीत देऊ लागलो. प्रत्येक दणक्याबरोबर वहिनीचे गुबगुबीत स्तन मस्त हेलकावत होते. आता वहिनीचम शरीर आरशात बघणआपे़आ तिला रानटीपणे झवणआत मला जास्त रस वाटत होता. मी तिच्या पुच्चीतून लवडा बाहेर खेचला. वहिनीने डोळे उघडले अन माझआकडे पाहिलम.
'काय हे? अहो.. घाला नम.. मधेच नका सोडू..'
'हो गम वहिनी.. तुला अम्गाखाली घेऊन व्यवस्थीत झवतो बघ.. चल, पाय फाकव लवकर' शर्मीलावहिनीला उताणम झोपवीत मी म्हणालो. वहिनीने पाय फाकवले. तिच्या फोदीचम तोम्ड थोडम्सम उघडम्च होतम. तिच्या पायाम्त बसून मी झवरसाने माखलेली वहिनीची पुच्ची पहात होतो.
'भाऊजी... घाला नमऽऽ पटकन.. तुमचा लवडा घाला माझआ पुदीत ... ' मी वहिनीच्या अम्गावर ओणवा झालो. वहिनीने तिच्या हाताने माझआ लवडआची सुपारी तिच्या भोकावर टेकवली अन दोन्ही पाआम्ची मिठी मारत मला पुढे खेचलम. त्याच वेळी शर्मीलावहिनीने माझा चेहरा तिच्याकडे ओढत माझआ ओठाम्वर ओठ टेकवले. म्म..म्म्म्म्म..म.. तिची चूत सर्र्र्र्र् करीत चिरत माझा लवडा पुन्हा एकदा वहिनीच्या शरीरात खोल घुसला.
'झ..वा.. मला..' वहिनी माझआ कानात कुजबुजली. तिच्या तोम्डून असले शब्द ऐकताना शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत माझा लवडा अजूनच ताठरला. तिला ते बरोबर कळलम.
'ऊम्म्म.. कस्स्सा उडआ मारतोय तुमचा गुलाम.. चावट शब्द ऐकले की जास्त जोर येतो वाटतम?.. झवा .. हो.. भाउजी... भरून टाका माझी चूऽत..'
वहिनीचे असले बोल अन तिच्या पुच्चीतल्या स्नायूम्च्या हलचाली मला जास्तच गरम करीत होत्या. सगळी दुनिया विसरून मी फक्त शर्मीलावहिनीचआ पुच्चीत गचागच लवडा आत बाहेर करणआवर एकाग्र झालो होतो. मला कवटाळत, पायाम्नी माझे कुल्ले स्वतह्च्या पुच्चीकडे खेचत, कम्बर उचकावीत वहिनी माझआ धक्क्याम्ची साथ देत होती. 'उम्ह... शमा... घे... अजून.. घे..' करीत मी वहिनीला तिच्याच घरात, तिच्याच पलम्गावर अम्गाखाली घेऊन झवत होतो.
'आ..या..ई... गम... भाऊजी ऽ ऽ ऽ .. गेलेऽऽ ... मी ऽ ऽ ऽ ........ ऊँ...न्ह....' माझआ लवडआभोवतीची वहिनीची पकड एकदम घट्ट झाली. त्या गच्च मखमली पुच्चीत मी जोर लावून ंआझा लवडा खुपसला. अगदी वहिनीच्या गर्भाशयापर्यम्त आत... 'हो.. गम .. रा ऽऽऽ णी ऽऽ' करीत मी ही तिच्याबरोबरच चरमसीमा पार केली. ब~र्याच दिवसाम्नी एकाच दिवसात तिस~र्याम्दा मी स्खलीत होत होतो. वहिनीच्या तोम्डात जीभ खुपसून मी झडायला लागलो. तरीही माझआ लवडआतून वीर्याचे ८-१० जोरदार फवारे वहिनीच्या पुच्चीत खोलवर उडालेले मला जाणवले. एकाच दिवसात दुस~र्याम्दा मी शर्मीलावहिनीची पुच्ची माझआ वीर्याने भरली होती.
तिच्या पुच्चीतला लवडा बाहेर न काढता मी बराच वेळ तिचे मुके घेत पडून राहिलो. शेवटी लवडा नरम व्हायला लागला तसा मी उठलो. वहिनी रतीक्लाम्त होऊन पडली होती. एका हाताने तिने स्वतह्ची योनी चाचपली. हाताला लागलेला तिच्या-माझआ रसाचा चिकट धागा तिने स्वतह्च्या बोम्डीवर बोटाने चोळला.
'भाऊजी..'
'काय?'
'आता घाला पुन्हा ती पँटी... तुमच्या हाताने..' लाडिक हसून शर्मीलावहिनीने साम्गितलम.
मी वहिनीला 'ती' पँटी पुन्हा घातली. दोन्ही त्रिकोण 'जागेवर' बसवणआ आधी शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीचम एक चुम्बन घ्यायला मी विसरलो नाही. वहिनीची झवली गेलेली चूत तिनम गच्च आवळून धरलेली होती. जणू सगळम वीर्य न साम्डता आतच धरून ठेवायचम होतम तिला. मीही लवडा तसाच ठेवला होता. वहिनीच्या अन माझआ रसाचा थर त्यावर लकाकत होता. चड्डी घालून घेतल्यावर शर्मीलावहिनीने झटकन गुडघ्यावर बसून माझा लवडा तोम्डात घेतला अन एकदाच चोखून साफ केला. नुकतीच तिची चूत मी माझआ चिकाने भरलेली नसती तर यावेळी नक्कीच तिचम तोम्ड मी चिकानम भरून टाकलम असतम. झवाझवी झाल्यानम्तर लवडा तोम्डात धरून साफ करणारी शर्मीलावहिनी ही पहिलीच स्त्री मी पाहिली होती. स्वतह्च्या नव~र्यापे़आ याराबरोबर स्त्रीया बहुधा जास्त रम्गील्या अन चवचाल होतात असा मला अनुभव आहे.
कपडे करून तिच्या कपाळाचम एक चुम्बन घेऊन मी निघायला लागलो. दरवाजा. ंआझी लाडकी शर्मीलावहिनी, माझआ वीर्याने भरलेली तिची पुच्ची नव्या पँटीत लपवून मला खिडकीतून 'टाटा' करायला दारापर्यम्त आली.
'भाऊजी,'
'आता काय?'
'फारच छा ऽ न समझवून साम्गता बरम का तुंही. असम्च सम-झवणार असलात तर मी नेहेमी भाम्डत जाईन तुमच्या मित्राशी!'
'पुन्हा त्याच्याशी भाम्डलीस ना...' वहिनीला मिठीत खेचत मी दटावलम
'तर काय कराल?'
'नुस्तम झवणार नाही, गाम्ड मारीन तुझी..' सिल्कच्या त्रिकोणावरूनच तिच्या गाम्डीत मधलम बोट खुपसायचा प्रयत्न करीत मी वहिनीच्या कानात कुजबुजलो, 'पुढल्या वेळी तुझआ गाम्डीत लवडा घालणार आहे मी...'
'आऊच!' करीत वहिनीने मला दूर लोटलम. 'भलतच काहीतरी तुमचम... शीऽऽऽ'
हसतच मी दाराबाहेर पडलो अन दरवाजा माझआमागे ल~म्च केला. शर्मीलावहिनीची टाईट गाम्ड मारायला कशी मजा येईल याच्या विचारात मी गाडीला चावी मारली अन तिथून निघालो...

***

वहिनीबरोबर 'तो' चान्सही मला मिळाला. खूप आढेवेढे घेत शेवटी शर्मीलावहिनीने तिची मागची गम्मत मला चाखायला दिलीच. बाकीही खूप गमती मी तिच्याबरोबर केल्यात. ते पुन्हा केम्व्हातरी साम्गेन. सध्या थाम्बतो.

1 Comments:

Blogger ajay said...

can you post me marathi stories regulary, pleaseeeee

4:18 AM  

Post a Comment

<< Home