Saturday, January 28, 2006

शर्मिला - लेखक: पोलाईट घोस्ट


"पहा ना हो भाऊजी, तुंअच्या मित्राने मला कसा त्रास देणम लावलय.. अगदी नको जीव झालाय मला." शर्मीलावहिनी स्फुम्दत स्फुम्दत बोलत होत्या. "अगदी लहान सहान कारणाम्वरूनही माझआशी भाम्डतात. सारखी धमकी देतात मला, घरातून निघून जा म्हणून." वहीनी रडताम्ना अगदी लहान मुलीसारखआ दिसतात. अगदी गोऽड. कडेवर उचलून समजूत घालावीशी वाटते अगदी.
काय बोलावम ते मला सुचत नव्हतम. राजन माझा जवळचा मित्र. ४ वर्षाम्पूर्वी त्याचम अन शर्मिलावहिनीचम लग्न झालेलम होतम. राजन एकुलता एक असल्याने अन मी त्याचा अगदीच जवळचा मित्र असल्याने मला त्याच्या घरी त्याच्या भावासारखीच वागणूक असते. लग्नानम्तर सर्व नवराबायकोत होतात तशी भाम्डणम राजन अन शर्मीलाचीही व्हायची. अन ती भाम्डणम सोडवणआचम काम माझआ गळआत पडायचम.
असम काही झालम की शर्मीलावहीनी दुपारी माझआ आ~म्फिसात येत असत आणि त्याम्ची समजूत काढायचम काम मला करावम लागे. पण आज प्रकरण जरा वेगळम्च दिसत होतम. "राजन आहे कुठे? त्याला बोलाऊन घेऊ का इथे? जरा झापतो त्याला मी." फोन उचलत मी म्हणालो. "काही नको त्याम्ना बोलवायला. ंईःई कम्टाळलेय अगदी. घर सोडून निघून जावसम वाटायला लागलय मला." वहीनीम्चम रडणम कमी व्हायची ल़अणम काही दिसत नव्हती. ंई आजाच्या मोबाईलवर फोन लावला, तर तो 'ना~म्ट रीचेबल' म्हणजे राजन साईटवर गेलेला होता.
हे नेहेमीचम्च होतम. सिव्हिल इम्जीनियर असलेल्या राजनचा बिझिनेस जोरात होता. पण त्यामुळे ८-८ दिवस तो साईटवर रहायला जायचा. हाताखालच्या माणसाम्वर कितीही भरवसा असला तरी पर्सनल ल़ ठेवावच लागतम हा नियम पाळला नाही तर धम्द्याची वाट लागायला वेळ लागत नाही हे आंहा दोघाम्नाही चाम्गलम्च माहिती होतम. मलाही माझआ सा~म्फ्टवेअर कन्सल्टन्सीमुळे थोडम कमी, पण फिरावम लागतच होतम.
"अहो वहिनी, मला नीट साम्गा तर खरी नक्की काय झालम्य ते?" मी बेल मारून बा~म्यला का~म्फी आणायला साम्गीतलम अन वहीनीम्च्या बाजूला जाऊन बसलो. का~म्फी घेत हळू हळू शाम्त होत शर्मीलावहीनीम्नी घडलेला प्रकार साम्गीतला. खरम म्हणजे काहीही झालेलम नव्हतम. काल काकू -राजनच्या आई- आल्या होत्या. नेहेमीप्रमाणे सासू-सुनेचे खटके उडाले होते. राजन नेहेमीप्रमाणे रात्री उशीरा आला होता अन शर्मीलावहीनी त्याच्या जवळ कटकट करीत होत्या. शब्दावरून शब्द वाढत गेला अन चाम्गलम्च भाम्डण झालेलम होतम.
"अहो वहिनी, हे तर नेहेमीचम्च आहे. असली भाम्डणम काय मनावर घ्यायची असतात का?"
"नाही हो भाऊजी, हे नेहेमीचम नव्हतम."
"म्हणजे?"
"ह्याम्नी मला मारलम काल"
"छ‍या! काहीतरीच काय साम्गताय?"
उत्तरादाखल शर्मीलावहीनी माझआसमोर उभी राहिली अन पाठमोरी होत तिने तिच्या पम्जाबी ड्रेसच्या टा~म्पची पाठीमागली झिप उघडली. ड्रेस पुढे खेचत शर्मीलावहीनीने तिची गोरीपान पाठ मला दाखवली.
"पहा कसे वळ उमटलेत माराचे."
देवाशप्पथ! वहीनीच्या गो~र्यापान पाठीवर कसलाही वळ नव्हता. अगदी तीळसुद्धा नव्हता. दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा होती वहीनीची. तिच्या सुडौल पाठीचा नळ खाली नितम्बाम्कडे अधिकच खोलगट झालेला होता. त्याच्या खाली वहिनीच्या नितम्बाम्चे उभार पँटीमधे दिसत मला वेड लावत होते. वरल्या बाजूला तिच्या ब्रा मधे घट्ट आवळून शर्मीलावहीनीची माम्सल पाठ फारच मादक दिसत होती. ड्रेसचा टा~म्प पुढे खेचून धरुन आपली नागवी पाठ मला दाखवीत शर्मीलावहीनी डाव्या खाम्द्याअरून वळून मागे पहात होती. असली मादक मादी दिसत होती ती!
पण प्रसम्ग वेगळाच होता म्हणून मी काही बोललो नाही. एरवी मी तिच्यावर रेग्युलर लाईन मारत असे. शर्मीलावहीनी होतीच लाईन मारणआसारखी चिकणी. ५॥ फुट उम्च, सुमारे ४८-५० किलो वजन असेल. अगदी सडपातळ पण काय फिगर होती! वाह!! गोरीपान वहीनी नेहेमी टापटीप मेकप करून असायची. अगदी घरातही तिच्या ओठाम्वर लिपस्टिक असायचीच. अन कपडे असले मारू घालायची की बास! समोर बसून थोडी पुढे वाकली की शर्मीलावहीनीच्या ब्लाऊज किम्वा पम्जाबीच्या टा~म्पच्या गळआतून तिचे उभार दिसलेच पाहिजेत! मला सगळआत जास्त आअडायची ती वहीनीची गाम्ड! ऊफ्फ! क्या चीज थी! एकदम कडक. आणि एरोबिक्स करून शर्मीलावहीनीने तिच्या गाम्डीचा सुडौलपणा टिकवून ठेवला होता.
तिलाही तिच्याशी फ्लर्ट केलेलम आवडत असे. दीर-भावजईचम चेष्टेचम नातम वापरून मी तिच्याशी नेहेमीच द्व्यर्थी बोलायचो. 'वहीनी आज तुंही जरा जास्तच कडक केलय हो!' 'काय?' 'हे पहा नम... थालीपीठ!' 'हो का? मला तर बाई कडकच आवडतम. मऊ मऊ असलम की काऽही मजा नाही येत हो भाऊजी. हो कि नाही?' असले सम्वाद आमचे नेहेमीच चालायचे. अन अशी माझी शर्मीलावहीनी माझआ समोर अर्धनग्न होऊन उभी होती अन मी वेडआसारखा पहात होतो.
"वहीनी, उगाच एकादी चापट दिली असेल हो, खरम्च काही वळ वगैरे दिसत नाहियेत हो..."
"हात लाऊन बघा! कशी सुजलिये पाठ माझी.." वहिनीने दातात खालचा ओठ दाबत मला साम्गीतलम अन विजेचा झटका बसावा तसा माझा लवडा ट्राउझर्समधे खाडकन उभा राहिला. थोडी पुढे झुकून, आपल्या माम्डीवर हात टेकून वहीनी माझआकडे पहात होती. पम्जाबीचा टा~म्प खाम्द्यावरून खाली आलेला होता. वहीनीची मस्स्त गाम्ड ती पुढे वाकल्याने अगदी उठावदार दिसत होती. अगदी 'ये अन झव मला!' अशा पोजमधे ती उभी होती. मी उठून उभा राहिलो अन माझा लवडा बरोबर शर्मीलावहिनीच्या गाम्डीवर टेकला गेला.
"लावा हो भाऊजी..." मग मोठ्ठा पा~म्ज. माझा लवडा तिच्या गाम्डीवर टेकलेला. अन वहीनी साम्गतेय, 'लावा हो भाऊजी'.. "..हात लावून पहा जरा. विश्वास नाहिये ना तुमचा?" मी शर्मीलावहीनीच्या पाठीवर थरथरता हात ठेवला. कानशिलम तापली होती. हाताच्या तळव्याने वहीनीची पाठ मी चाचपली. "स्स्स्स्स्स्स... आह.." मी दुसरा हात शर्मीलावहिनीच्या पाठीवर ठेवला तसा तिच्या तोम्डून सुस्कारा सुटला पण तिनम माझआ लवडआला टेकलेले तिचे पुष्ट नितम्ब काही बाजूला सरकवले नाहीत. मी काय ते समजलो. असला मौका पुन्हा येणार नव्हता. मी पाठीमागून तिच्या दोन्ही स्तनाम्वर हात नेले. हलकेच ब्राचा हुक उघडला अन तिचे नागवे उरोज हातात पकडून तिला जवळ खेचली.
"ऊऽऽन्ह...आ..ह.." करीत तिनम तिचे नितम्ब माझआ लवडआवर दाबले. आता वहिनीला झवणआशिआय दुसरा पर्याय माझआसमोर नव्हता. 'बच्चमजी, आता आर या पार.. हो जा शुरू!' असम मनाशीच म्हणत तिला मिठीत फिरवून मी सामोरी केली अन शर्मीलावहीनीच्या रसरसलेल्या ओठाम्वर ओठ टेकले. वहीनीनेही तिचे ओठ विलग करीत मला प्र्तिसाद दिला. तिची पाठ अन कुल्ले कुरआळत, तिला छातीशी कवटाळून मी बराच वेळ तिच्या ओठाम्चा रस पीत होतो. शर्मीलावहिनीने तिचे ओठ विलग केलेले होते अन मी तिच्या ओठाम्तून तिच्या तोम्डात जीभ सारली. तिच्या जिभेला माझआ जिभेचा स्पर्श होताच ती मला घट्ट बिलगली अन आवेगाने माझी जीभ चोखू लागली. माझे हात तिच्या कुल्ल्याम्ना कुस्करत तिला माझआजवळ खेचत होते.
आ~म्फिसात लम्च अवर झालेला असल्याने बाहेर कुणीच नव्हतम. अन मीच सर्वेसर्वा बा~म्स असल्याने माझआ केबीनमधे कुणी डिस्टर्ब करायची हिम्मतही केली नसती. तरीही मी वहिनीची हवीहवीशी मिठी सोडत आधी दरवाजा ल~म्च केला. मग का~म्न्फरन्स एरिआतल्या सोफ्यावर बसून शर्मीलावहिनीला हात धरून पुन्हा जवळ खेचली. ती सरळ माझआ माम्डीवरच. एका झटक्यात मी वहिनीचा ड्रेस खाली खेचला अन तिची लुसलुशीत कबुतरम मोकळी केली. दोन स्तन दोन हाताम्त पकडून मी तिचम निप्पल तोम्डात घेतलम अन चोखायला लागलो. शर्मीलावहिनीच्या फिकट तपकीरी निपल्समधे चाम्गलाच ताठरपणा आलेला होता. याचा अर्थ म्हणजे ती अगदी गरम झालेली होती.
सलवारीवरूनच मी वहीनीच्या पुच्चीवर हात ठेवला. "स्स्स्स्स्स्स्स्स्स.. आऽह.. भा..ऊ.. जी..." असम उसासत शर्मीलावहिनीने तिच्या माम्डआ विलग केल्या अन माझआ डोक्याला धरून आपल्या छातीशी कवटाळलम. वहिनीचम स्तनाग्रम हलकेच दाताम्त धरून चावत मी तिची योनी कपडआवरूनच कुरवाळत होतो. थोडआ वेळाने तिनेच दुसरा स्तन आपल्या हाताने मला भरवला. मी तिच्या सलवारीच्या नाडीशी झटापट करायला लागलो. शेवटी शर्मीलावहिनीनेच तिची नाडी स्वतह्च्या हाताने ढिली केली. सलवार थोडी खाली खेचत मी तिची फुगीर पुच्ची पँटीवरूनच पम्जात पकडली. वहिनीची चड्डी अगदी ओलीगच्च झालेली होती.
मी शर्मीलावहिनीला उचलून सोफ्यावर ठेवली अन तिच्या रेखीव माम्ड्याम्तून तिची सलवार खेचून काढली. वहिनीच्या समोर मी कार्पेटवर गुडघआवर बसलो. अन वहिनी सोफ्यावर. तिच्या ओल्या चड्डिवरूनच तिच्या योनिप्रदेशाचम मी चुम्बन घेतलम. "आऽऽऽह... काय.. करताहात.. भा..ऊ..जी..? तिथे तोम्ड..??" शर्मीलावहिनी कमालीची लाजली.
"का? तुमचा नवरा नाही लावत?" शर्मीलावहिनीची प~म्ण्टी खाली खेचत मी विचारलम. मान हलवून तिने नकार दिला. वहिनीच्या सुडौल माम्डआम्त दबलेली तिची चूत एकदमच चिकणी होती. एकही केस तिच्यावर नव्हता. अगदी लहान मुलीसारखी मुलायम..
"काय अरसिक आहे साला राजा! इतकी चिकणी चूत या गाढवाने आजपर्यम्त न चाटता सोडली??" शर्मीलावहिनीच्या योनीच्या गुबगुबीत पाकळआ मी बोटाम्नी फाकवत आतली लालभडक ओली-ओली दौलत उघडी करत म्हणालो, तशी वहीनी 'स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स' करीत शहारली.
"इश्य!! काहितरीच काय?.. तिथे कुणी चाटतम का...? आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽह... भा ऽ ऽ ऽ ऽ ऊ ऽ ऽ ऽ जी ऽ ऽ ऽ !!!! नक्क्क्क्क्क्क्क्को.... नम ....!!" शर्मीलावहिनीच्या योनीचा टपोरा दाणा मला सापडला होता, तो मी बोटाने चोळला तशी ती चित्कारली. वहिनीच्या पुच्चीचा आकार गोकर्णीच्या फुलासारखा होता. आतल्या लालजर्द किरमीजी करवती पाकळआम्च्या जोडावर चाम्गला वटाणआसारखा दाणा ताठरलेला होता. हलकेच मधलम बोट शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत सारत मी खाली वाकून तिचा दाणा ओठाम्त पकडला अन चोखायला लागलो.
जीभ दाणआवरून फिरवत मी माझम बोट तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करीत तिला बोटाम्नी झवायला लागलो, अन काही ़अणाम्तच वहिनी कम्बर उचकायला लागली. "आ...आ... ह.... आ.. ई.. गम......... भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ... मी गेले ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ" करीत शर्मीलावहिनी झरायला लागली. तिच्या पुच्चीत दोन बोटम खुपसून मी स्क्रू-ड्रायव्हर फिरवावा तशी तिची चूत घुसळीत होतो. माझ्या बोटाम्च्या टोकाला तिच्या गर्भाशयाचम खळीदार गोलसर टप्पोरम तोम्ड लागत होतम.
"काय वहीनी? मजा येतेय नम चाटल्याने??" ़अणभर तिचा दाणा तोम्डातून बाहेर काढत मी म्हणालो.
"ऊम्म्म्म... खूप मस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त!! आऊच!!" बोटाम्नी शर्मीलावहिनीची पुच्ची उघडी धरून मी तिच्या दाणआवर फुम्कर मारली त्याचा 'आऊच!!' हा परिणाम होता. मी पुन्हा तिचा दाणा तोम्डात घेतला. थोडा वेळ चोखून मग मी जिभेने वहिनीची चिरी वरपासून खालपर्यम्त चाटायला लागलो. शर्मीलावहिनी आता थोडी शाम्त झालेली होती अन माझम पुच्ची चाटणम एकाग्रपणे पहात एन्जा~म्य करीत होती. तिच्या गो~र्यापान नागव्या माम्डआम्च्या आतल्या भागावरून हळूवार हात फिरवत मी तिची चिरी चाटत होतो. वहिनी पुन्हा गरम व्हायला लागली.
तिच्या कुल्ल्याम्खाली हात घालून मी तिला थोडी खाली खेचली अन तिचे पाय धरून फाकवले. मग तिच्या पोट~र्या पकडून दोन्ही पाय वर उचलले अन फाकवून धरले. माझ्या लाळेने भिजलेला तिचा योनीप्रदेश आता माझआसमोर होता. तिच्या पुच्चीच्या पाकळआ विलग झालेल्या होत्या अन त्याखालचम घट्ट तपकिरी गाम्डीचम भोक भलतम्च आकर्षक दिसत होतम. न राहवून मी तिथे जिभेचा शेम्डा टेकवला. "ई ऽ ऽ ऽ.. आ..ह.." करीत वहिनीने तिचम ढुम्गण आवळलम. मी पुन्हा तिच्या दाणआकडे मोर्चा वळवला. मधून मधून तिच्या गाम्डीपासून तिच्या दाणआपर्यम्त जीभ फिरवत मी तिला चाटत राहिलो.
"भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ.. कित्त्ती.. छा ऽ न वाटतय... 'हे' कधीच इतकम सुख देत नाहीत हो... आ..ह.. तिथेच.. ऊँ.. चोखा नम..." नाव शर्मीला असलम तरी कामातुर झाल्याने वहिनी बेशरम होऊन बरळायला लागली. नितम्ब उचकवून तिचा योनीप्रदेश ती माझआ चेह~र्यावर रगडीत होती. मधेच माझा चेहरा स्वतह्च्या पुच्चीवर दाबत होती. केसाम्त बोटम फिरवत होती. माझआ बोटाने तिच्या पाकळआ विलग करीत मी तिच्या पुच्चीत जीभ घुसवली अन आत बाहेर करायला लागलो. वहिनीम्च्या कामरसाच्या गम्धाने मी धुम्द झालेलो होतो. लवडा कडक होऊन ट्राउझर्स फाडून बाहेर यायला करत होता. वहिनीम्ची चिक्कण पुच्ची जिभेने झवणआची मजा काही औरच होती.
मधेच मी तिच्या ओटीपोटावरून जीभ फिरवत वर वर सरकलो अन तिचम एक निप्पल तोम्डात घेतलम. यामुळे वहिनीच्या नागव्या योनीवर माझ्या लवडआचा दाब पडायला लागला. माझआशी सम्भोग करायला कितीःइ उत्सुक असली तरी ती स्वतह पुढाकार घेणार नाही हे मला ठाउक होतम. मी हलकेच तिचा हात खाली खेचत माझआ झिपवर ठेवला. ट्राऊझरमधे कडक झालेला लवडा वहिनीने तिच्या हातात दाबला.. उम्म्म.. काय झक्कास फीलिम्ग होतम ते!
हात खाली घेऊन मी झिप उघडली अन वहिनीने आत हात घातला. फ्रेन्चीमुळे माझा लवडा काही तिच्या हाताला लागेना. उभा होऊन मी झट्पट कपडे काढले. नुस्त्या फ्रेम्चीवर मी शर्मीलावहिनीम्समोर उभा झालो. फ्रेम्चीच्या बाहेर डोकावणा~र्या माझआ कडक बुल्ल्याच्या टोपीकडे वहिनी एकटक पहात होत्या. मी खेचून पोटावर खाली आलेला पम्जाबी ड्रेसचा टा~म्प, उघडलेली ब्रा.. त्यामुळे मुक्त हिम्दोळणारे तिचे गुबगुबीत स्तन, ताठरलेली तपकिरी निप्पल्स.. अन कमरेखाली पूर्ण नागडी अशी शर्मीलावहिनी फारच सुम्दर दिसत होती.
तिच्याकडे पहात मी फ्रेम्ची काढून टाकली अन तिचे दोन्ही हात हातात घेत शर्मीलावहिनीला उभम केलम. तिचा टा~म्प खाली सरकवत काढून टाकला. शर्मीलावहिनीम्नी ब्रा स्वतह्च काढून टाकली अन पूर्ण नागवी होऊन मला बिलगली. माझआ छातीवर तिचे स्तन कुस्करत मी पुन्हा शर्मीलावहिनीच्या ओठाम्चम चुम्बन घआयला लागलो. वहिनीच्या सपाट पोटावर माझा लवडा ढुशा मारत होता. तो तिने हातात धरला.
"वहिनी, हळु बरम का! उगाच बार उडेल बम्दुकीचा. साम्भाळून हाताळा.."
"का हो भाऊजी? भलतीच नाजूक दिस्तेय तुमची बम्दुक! नेमही नाही धरला अजून अन आधीच बार?" खटआळ हसत शर्मीलावहिनी माझा लवडा मुठीत हलवायला लागल्या.
"व..हि..नी.. हळू!! खरम्च बार उडेल.. तुमच्यासारख्या सेक्सी मुलीने धरल्यावर कोणती बम्दूक राहील उडायची?"
"उडू द्या हो.. मला येते परत लोड करता.."
"अहो.. पण.. " मी काही बोलायच्या आत वहिनीने गुडघ्यावर बसून माझ्या लवडआची टोपी तोम्डात घेतली सुद्धा! वहिनीम्चे पोवळआसारखे ओठ माझआ लवडआभोवती आवळले गेले अन तीच्या जिभेवर घासत ती लवडा तोम्डात खेचायला लागली. राजाने बायकोला लवडा चोखायला नीट शिकवलेलम दिसत होतम. एका हाताने माझआ गोटआ कुरवाळीत वहिनी हळूहळू लवडा गिळत होत्या. पहाता पहाता माझे साडेसहा इम्च शर्मीलावहिनीच्या घशात गायब झाले. न राहवून मी एक धक्का वहिनीच्या तोम्डात दिला. तशी शर्मीलावहिनीने तो झटकन बाहेर काढला.
"भाऊजी, जरा दमाने घ्या.. धक्के इथे नका मारू.."
"ठीक आहे, पण वहिनी चोखायचम थाम्बवू नका.." शर्मीलावहिनीचे केस मुठीत पकडून मी तिचा चेहेरा माझआ लवडआकडे खेचला. "घ्या... ना... "
पण तोपर्यम्त माझी पिचकारी उडायला लागलेली होती.
पहिलाच फवारा मी वहिनीच्या केसाम्वर अन कपाळ अन डोळआवर उडवला. दुसरा आवेग येणआच्या आत वहिनीने माझा बुल्ला मुळापाशी मुठीत घट्ट पकडला अन फक्त सुपारी तोम्डात धरून मुठीत दाम्डा हलवायला लागल्या. माझम वीर्य माझी स्वप्नसुम्दरी शर्मीलावहिनी तोम्डात घेतेय याची मला जाणीव होताच माझआ लवडआतून कधी नव्हे इतकम वीर्य उडायला लागलम. वहिनीने सगळम तोम्डात जमा केलम. माझआ वीर्याचे फवारे शर्मीलावहिनीम्च्या तोम्डात उडायचे थाम्बले तेम्व्हाच वहिनीम्नी लवडा तोम्डातून बाहेर काढला.
वहिनीने तोम्डात वीर्याची गुळणी धरलेली होती. लिपस्टिक लावलेल्या ओठाम्च्या कोप~र्यातून एक चिकट पाम्ढरा ओहोळ शर्मीलावहिनीच्या हनुवटीवर ओघळलेला होता. दुसरा चमकता धागा वहिनीच्या कपाळावरून डाव्या डोळआवरून गालावर ओघळत होता. माझा नरम पडणारा लवडा हातात धरून वहिनी हस~र्या डोळआम्नी माझआकडे पहात होती. शर्मीलावहिनी अशा परिस्थीतीत कधी मला दिसेल हे मी आजवर फक्त स्वप्नातच पाहिलम होतम.
मागे वळून वहिनीने सोफ्यावरची पर्स उचलली. त्यातून का~मंप~म्क्ट अन रुमाल काढून आरशात पहात कपाळावर अन केसाम्त उडालेलम वीर्य टिपून साफ केलम. मग माझआकडे पहात एकदा डोळा मारला अन एका झटक्यात तोम्डात जमा केलेलम सगळम वीर्य एका घोटात गिळून टाकलम. मी पहातच राहिलो. हनुवटीवरले थेम्ब रुमालाने टिपत वहिनीने प्रश्नार्थक चेहेरा करून माझआकडे पाहिलम.
"वहिनी.. तुंही.. नेहेमीच..??"
"काय?"
"असम्च.. गिळून टाकता?"
"इश्श्य..!! नाही हो भाऊजी.. पण इथम बाथरूम कुठाय?" माझआ केबीनच्या अ~म्ट~म्च्ड टा~म्यलेटचा दरवाजा इम्टेरियरमधे कन्सील्ड केल्याबद्दल मी राजनला मनातल्या मनात १००० धन्यवाद दिले. त्याच्यामुळेच त्याच्या सुम्दर बायकोने माझम वीर्य आज गिळून टाकलम होतम. अर्थात त्याच्याशी केलेल्या भाम्डणामुळेच तिने लवडा तोम्डात घेतला होता म्हणा... माझआ मनातले विचार नेहेमीप्रमाणे सैरभैर धावत होते. मी घडआळाकडे एक नजर टाकली. अजून लम्च अवर सम्पायला २० मिनिटम बाकी होती. आज शर्मीलावहिनीशी पूर्ण सम्भोग केला नाही तर कदाचित पुन्हा असला मोका हाती लागणार नाही असा विचार माझआ मनात डोकावला.
"म्म्म... वहिनी.. खूपच मजा आली.. पण बार आधीच सुटला हो.. आता तुंहाला परत लोड करावी लागणार बम्दूक बघा.." वहिनीच्या जवळ खालीच कार्पेटवर बसत मी म्हणालो अन तिला हळूच खाली झोपवत तिच्या माम्ड‍या फाकवल्या. शर्मीलावहिनीची पुच्ची बोटाम्नी चाचपत मी परत खाली वाकून तिचम एक निप्पल तोम्डात घेत चोखू लागलो. तिची पुच्ची चाम्गलीच ओली होती. तिचा दाणा बोटाने चुरगळत मी तिला पुन्हा एक्साईट करायला लागलो. तिची चुळबूळ सुरू होताच मी तिच्यावर उलटा स्वार होत शर्मीलावहिनीच्या योनीला पुन्हा ओठ लावले. सिक्स्टी-नाईन च्या आसनात माझा लवडा वहिनीच्या चेह~र्यासमोर आला. काय ते समजून शर्मीलावहिनीने पुन्हा त्याला तोम्डात घेत चोखणम सुरू केलम. काही अणाम्तच पुन्हा मी तयार झालो.
"भा..ऊ..जी..."
"ःउँ?"
"आता..जास्त.. अम्त .. नका.. पाहू.."
उत्तरादाखल मी तिचा तरारलेला क्लायटोरीस ओठाम्त घेत जोरात चोखला, अन दोन बोटम शर्मीलावहिनीच्या ओल्यागच्च गरम पुच्चीत खुपसली.
"आ...आ... ह.... आ.. ई.. गम......... भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ... घाला नमऽऽऽऽऽऽऽऽ"
"काय वहिनी?" वहिनीची तडफड पाहून मला मजा येत होती. अम्गठ्याने तिचा दाणा रगडत मी दोन बोटाम्नी तिची पुच्ची घुसळत तिला विचारलम.
"आ...आ... त.... ति....थम......... घाला... हे.. लवकर.. करा नमऽऽ" माझा लवडा मुठीत धरून खेचत वहिनी त्याला आपल्या पुच्चीकडे ओढायला लागली. मी झटकन उलटा फिरलो. शर्मीलावहिनीने पाय गुडघ्यात दुमडले अन माम्ड‍या विलग करत मला वाट दिली.
तिच्या दोन रेखीव माम्डआम्त घुसून मी माझआ लवडआची टपोरी लालभडक टोपी वहिनीच्या पुच्चीवर टेकवली. पुच्चीच्या फुगीर चिकणआ ओठामंअधल्या चिरेवर मी लवडा वर खाली रगडायला लागलो. पण शर्मीलावहिनी आता झवून घआयला उतावळी झालेली होती. एका हाताने तिने माझा बुल्ला पकडला अन कम्बर उचकवत स्वतह्च्या योनीछिद्रावर टेकवत आत घेतला. आ..ह.. काय मस्स्त फीलीम्ग! वहिनीच्या ओठाम्वर ओठ टेकत मी हळू हळू धक्के मारत तिच्या पुच्चीत लवडा घुसआयला लागलो. शर्मीलावहिनीच्या योनीची ओलीगच्च उष्ण अम्तह्स्त्वचा माझआ लवडआला गच्च बिलगलेली होती. अख्खा लवडा वहिनीच्या योनीत गर्भाशयापर्यम्त खुपसून मी थाम्बलो.
"वहिनी.." मी लवडा थोडा बाहेर खेचला...
"हूम?" वहिनीच्या पुच्चीत माझा गचका अन तिनम कम्बर उचकवीत दिलेली साथ..
"सेफ आहे ना?" दुसरा गचका शर्मीलावहिनीच्या पुच्चीत..
"ऊम्म..आ..ह.. काय?" वहिनीची नखम माझआ पाठीवर नई काढत..
"कम्डोम.." गचाऽक...
"नाहिये.." गच्चाऽऽक..
"ना..!" गचाक.. गच्चाऽऽक.. आ..ह..
"सेफ.. नाहिये.. हो... आऽऽह.. भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ " माझआ कुल्ल्याम्भोवती आपल्या पायाम्ची घट्ट मिठी मारीत वहिनीम्नी उत्तर दिलम. काही ़अण मी द्विधा मनह्स्थितीत सापडलो. वहिनीम्शी 'असा' सम्भोग करावा किम्वा नाही.. दिवस राहिलेत तर.. शर्मीलावहिनीच्या योनीत पडणारे माझआ लवडआचे धक्के ़अणभर थाम्बले.
"काही नाही होत हो भाऊजी.. फार झालम तर यशला एक भावम्ड येईल अजून.. पण.. थाम्बू नकाऽऽऽ आ.. ह... आऽता......" मला मिठीत आवळत माझआ अम्गाखाली झोपलेली शर्मीलावहिनी कम्बर उचकावीत धक्के देत म्हणाली. यशच्या वेळेला प्रेग्नम्ट होती तेम्व्हा शर्मीलावहीनी किती सेक्सी दिसायची ते आठवून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत अजूनच ताठरला.
"ऊँऽऽ .. आवडली वाटतम आयडिया.. आह.. भाऊजीऽऽ कसा.. कडक झालाय गुलाम!!" तिच्या गो~र्या गालाम्वर लाली फुलली. वहिनी इतकी खुलून झवून घेतेय म्हटल्यावर मला जास्तच चेव चढला. शर्मीलावहिनीचम शरीर अम्गाखाली कुस्करत मी तिच्या योनीत गचागच लवडा आत बाहेर करीत तिला झवायला लागलो. वहिनीने माझआ केसाम्त बोटम आवळून माझा चेहरा खाली ओढला अन ओठाम्वर परत ओठ टेकवले. तिची छोटीशी टोकदार जीभ शर्मीलावहिनीने माझ्या तोम्डात सरकवली अन मी वेडआसारखा ती चोखत तिला झवायला लागलो. वहीनीम्ची नखम परत पाठीत रुतायला लागली.
नखाम्चे व्र्ण नक्की बायकोच्या ल़आत आले असते. मी वहिनीच्या पुच्चीतून लवडा बाहेर न काढता तिला मिठीत घेऊन बाजूला उलटा झालो. उताणा झोपत वहिनीला अम्गावर खेचली. एका हातावर वजन टाकत वहिनी थोडी वर उठली. दुस~र्या हाताने विस्कटलेले केस ती सावरत होती. शर्मीलावहिनीच्या गळआतलम मम्गळसूत्र नेमकम माझआ ओठाम्वर पडलम. ते चुम्बत मी वहिनीचे कुल्ले धरून तिची चूत माझआ बुल्ल्यावर दाबली. शर्मीलावहिनीचे स्तन माझआ डोळआसमोर हिम्दोळत होते..
"ऊ..म्म्म्म्म्म्म्म्ह........आ... ह.." करीत वहिनी पुढे मागे होत मला झवायला लागली. तिचे घट्ट कुल्ले कुस्करत मी तिची चूत लवडआवर घासून घेत होतो. तिला ताल सापडला तसा तिचा एक स्तन मी तोम्डात धरला. माझआ हाताची बोटम तिच्या कुल्ल्यामंअधल्या भेगेत फिरत होती. माझ्या कडक दाम्डआभोवती आवळलेली वहिनीम्ची पुच्ची मी बोटाम्नी चाचपली. अन हळूच एक बोट वहिनीच्या गाम्डीत सारलम..
"सीऽऽऽ आऽऽऽऽऽ हऽऽऽऽ.. भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ.. तिथे.. आ..ह.. नक्को नम......." तिला न जुमानता मी बोटाची दोन पेरम आत घुसवली अन स्तन चोखत खालून धक्के देत राहिलो. बोट घुसताच वहिनीने खाली आवळून धरलम होतम. त्यामुळे शर्मीलावहिनीची पुच्चीही भलतीच टाईट झालेली होती. खालून कम्बर उचकावीत मी तिच्या ओल्या पुच्चीची मजा लुटत होतो. थोडआच वेळात वहिनीचा श्वास उसवायला लागला. मीही हातघाईला आलेलो होतो..
शेवटी तिला गच्च आवळून 'वहिनीऽऽऽ घ्याऽऽऽ' करत मी तिच्या पुच्चीत खच्चून लवडा घुसवला तशी ती अन मी दोघेही एकदमच झरायला लागलो. माझआ लवडआवर पुच्ची दाबून ती माझा आएग आत झेलत होती. वहिनीचा गर्भाशय मी माझआ वीर्याने भिजवत होतो. पाणआतून काढलेल्या मासळीसारखी वहीनी माझआ मजबूत मिठीत स्खलनावेगाने फडफडत होती.
थोडआच वेळात दोघेही शाम्त झालो अन शर्मीलावहिनी माझआ अम्गावर कोसळली. लवडा अन बोटही अजूनही वहिनीच्या आतच होता. तिच्या शरीराचम वजन अन स्पर्श फारच सुम्दर वाटत होता. थोडावेळ तिला मी तशीच पडू दिली. मग तिचा चेहरा तळव्याम्त पकडून एक चुम्बन घेत तिला हलकेच बाजूला केली. हळू हळू वहिनीचा उसवलेला श्वास शाम्त होऊ लागला होता. बाजूला पडलेली वहिनीची निकर उचलून मी शर्मीलावहिनीच्या कामरसाने माखलेला माझा लवडा पुसला. मग हळूच तिची पुच्चीही साफ केली. मग उभा रहात तिला हात देऊन उठवलम अन पुन्हा एक चुम्बन घेतलम.
न बोलता शर्मीलावहिनीने ब्रा अम्गात घातली. तिने निकर मागणआकरता हात पुढे केला, अन मी फक्त तिच्या हाताचम चुम्बन घेतलम.
"अहो, निकर द्या नम?"
"ऊम ऽ हू ! नाही देत."
"भाऊजी ऽ , प्ली ऽ ज ?"
"ही मला राहू दे आठवण म्हणून.. तुंःआला नवी देईन आणून.. " आमच्या दोघाम्च्या रसाम्ने भिजलेली शर्मीलावहिनीची निकर माझआ हातातच होती. ती नाकाशी धरत तो मादक गम्ध हुम्गत मी उत्तरलो.
"इश्श्य!! काहीतरीच काय?" वहिनी अशी झक्कास लाजली!
"खरम्च देईन नवी आणून.. माझआ लाडक्या वहिनीला.." वहिनी मला येऊन बिलगली.
"ठीकाय.. पण एका अटीवर हम भाऊजी!"
"मम्जूर!!"
"तुंःई तुमच्या हाताने नवी निकर तुमच्या शर्मीलावहिनीला घालायची.." माझआ छातीवर चेहरा लपवत वहीनीने साम्गीतलम, अन मी खुळआसारखा पहातच राहिलो!! अन मग भानावर येऊन तिची हज्जारो चुम्बनम घेतली.
"हम्म.. पुरे आता चावटपणा. मी आलेच." अस्ताव्यस्त पडलेले कपडे गोळा करून वहिनीने पर्स उचलली अन नागव्यानेच सरळ माझआ "कन्सील्ड" टा~म्यलेटमधे शिरली. मी पुन्हा एकदा खल्लास झालो!

***

'ती' निकर आजही माझआ आ~म्फिसच्या पर्सनल सेफमधे आहे. शर्मीलावहिनीलाही ते माहिती आहे. त्या दिवशी सम्ध्याकाळीच मी वहिनीला नवी निकर आणली. पण त्या नव्या निकरची गोष्ट पुन्हा कधीतरी साम्गेन..

****

0 Comments:

Post a Comment

<< Home