Saturday, January 28, 2006

आपणा सर्वांच या मराठी चावट कथेच्या विश्वात स्वागत आहे. येथे मराठी चावट कथा मराठीतुन प्रकाशीत केल्या जातात. या कथा याहु वरिल एक मराठी कट्टा ज्याचे नाव मराठी चावट कथा तसेच मराठी चावट श्रूंगार कथा आहे त्यावरून येथे प्रकाशीत केल्या आहेत. या कथेचे कथालेखकांचा उल्लेख कथेंत आलेला आहेच. मी यांचे संकलन मात्र केलेले आहे. मुळ श्रेय त्या कथा लेखकांनाच जाते.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home